Affald

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for at håndteringen af affald sker med mindst mulig belastning af klima og miljø.

Sikre at opbevaring af affald sker uden gener for de omkringboende og at løsninger for opbevaring af affald ikke virker skæmmende på omgivelserne.

Sikre, at der ikke opstår unødig lugt-, støj- eller andre forureningsgener mellem affaldsbehandlingsanlæg og forureningsfølsomme arealer, som f.eks. legepladser og arealer til boligformål.

 

Randers har et velfungerende system til affaldshåndtering, og kommunen har fokus på at nedbringe affaldsmængder til deponi, og øge genanvendelsen. Kommunen har 4 genbrugspladser, og der er ingen aktuelle planer om at ændre denne struktur.

Link til Randers kommunens affalds- og ressourceplan ses i boks.

 

Retningslinjer:

Af. 1

Ved deponering og afbrænding af affald skal miljøet beskyttes. Ved afbrænding skal energien udnyttes.

Byrådet ønsker at affald skal genanvendes, så vidt det er muligt, for bl.a. at mindske behovet for deponering. Dette skal altid ske på en miljømæssig forsvarlig måde.

Af. 2

Affaldsanlæg, der etableres for at sikre optimal sortering, behandling og genanvendelse, skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen og for deponeringsanlæg.

Byrådet ønsker at give mulighed for at etablere de nødvendige affaldsbehandlingsanlæg. Der skal altid tages hensyn til miljø, natur, naboer og landskab, når der etableres denne type af anlæg.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene