Jordforurening

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

At der ved byudvikling skal tages hensyn til eventuel jordforurening.

At jord håndteres og bortskaffes på en sådan måde, at der hverken på kort eller lang sigt opstår risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand, overfladevand, Natura2000 områder eller miljøet i øvrigt.

At så meget forurenet jord som muligt skal renses og genanvendes, så forbruget af råstoffer og deponeringskapacitet mindskes. Den miljømæssige gevinst ved rensningen bør dog stå i rimeligt forhold til de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved behandlingen.

At forurenede arealer, der skal bruges til særligt følsomme formål, kun kan anvendes hvis det sker uden sundhedsmæssig risiko for brugerne af arealerne.

At forebygge og afværge forureningers skader på miljøet, særligt i forhold til menneskers sundhed, grundvand, overfladevand og Natura2000 områder.

At forebygge yderligere spredning af forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og håndtering af overskudsjord fra forurenede arealer.

 

Randers Kommune skal vurdere anvendelsen af arealer, der er kortlagt som forurenede eller muligt forurenede efter Lov om forurenet jord. Herved sikres, at anvendelsen af arealet er forsvarligt i forhold til natur, miljø og menneskers sundhed. Kommuneplanen skal være med til at undgå spredning af forureningen, når forurenet jord håndteres.

Råstoffer er en begrænset ressource. En del af den forurenede jord kan renses og genanvendes, hvorved forbruget af grus og sand kan begrænses. Kommuneplanen skal være med til at fremme mulig genanvendelse af renset, forurenet jord.

Gennem kampagner om sløjfningsfrister, inspektion af olietanke og miljøtilsyn gøres borgere og virksomheder opmærksomme på risikoen for forurening ved opbevaring af olie og kemikalier.

Gennem brugervenlige systemer til kortopslag og anmeldelse om jordflytning, sikres en effektiv styring af lettere forurenet og forurenet jord, som bortskaffes til godkendte modtageranlæg.

Randers Kommune sikrer, at der bliver stillet vilkår i tilladelser efter Lov om forurenet jord, der forebygger risici i forhold til kontakt med jord, indeklima, grundvand, overfladevand og Natura2000 områder, sådan at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentlig.

 

Retningslinjer:

Jo. 1

Ved planlægning af et givet areal skal mulig jordforurening adresseres.

Jordforurening kan udgøre en trussel mod natur, miljø, grundvand, udnyttelsen af jorden samt dyrs og menneskers sundhed og færden. De mulige risici er forbundet med:

  • direkte berøring af den forurenede jord.
  • optagelse af forurening i afgrøder.
  • udledning til recipienten.
  • nedsivning til grundvandet.
  • afdampning til luften, herunder både udeluft og indeklima.

Lov om forurenet jord skal sikre en kortlægning af arealer, hvor der er konstateret jordforurening samt arealer, hvor tidligere aktiviteter kan have været kilde til jordforurening. Det er Region Midtjylland, der har pligt til at udføre denne registrering i et landsdækkende matrikelregister.

Formålet er, at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Så vidt muligt bør både byudvikling og planlægning, derfor tilpasses den viden, der er om jordforurening i det område, der planlægges for. Ved at inddrage jordforureningsforhold som et vidensgrundlag tidligt i planlægningen, kan der rettes opmærksomhed på de miljømæssige problemstillinger, der skal varetages i forbindelse med den påtænkte arealanvendelse.

Link til Regionens hjemmeside om jordforurening ses i boks.

Jo. 2

Ved bortskaffelse af forurenet jord, skal jordens forureningsniveau bestemmes inden jorden håndteres eller bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Dette gælder også jord som mistænkes for at være forurenet.

Ved bortskaffelse af forurenet jord skal følgende prioritering tilstræbes under hensyntagen til teknisk og/eller økonomisk indsats:

  • Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse.
  • Anvendes primært som driftsmiddel på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge-/anlægsprojekter.
  • Deponeres på godkendt deponeringsanlæg eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil.

Ved forurenet jord forstås jord med et indhold af forurenende stoffer og/eller naturligt forekommende stoffer over Miljøstyrelsens afskæringskriterier, som kan være til skade for mennesker og miljø eller jord som ved syn og/eller lugt adskiller sig fra den øvrige jord og mistænkes for at være forurenet.

Jo. 3

Genanvendelse af lettere forurenet jord skal erstatte primære råstoffer, som ellers skulle have været anvendt til projektet. Genanvendelse af lettere forurenet jord bør primært ske i større, kontrollerede bygge- og anlægsprojekter frem for at blive spredt i mange, mindre projekter.

Genanvendelse af jorden skal ske gennem reelle konkrete projekter, der ikke har karakter af "skjult deponering".

Lettere forurenet jord, som hverken kan sorteres yderligere, renses eller genanvendes på kort eller lang sigt, deponeres på et godkendt deponeringsanlæg eller i et specialdepot.

Ved bortskaffelse af lettere forurenet jord, skal jordens forureningsniveau bestemmes inden jorden håndteres eller bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Genanvendelse af lettere forurenet jord kræver som udgangspunkt altid en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 eller §33. Undtaget er dog jord, som udelukkende kan genanvendes efter restproduktbekendtgørelsen.

Det er kommunen, der giver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der vil i en tilladelse bl.a. blive stillet vilkår om, hvordan den lettere forurenede jord kan genanvendes, og at den lettere forurenede jord skal overdækkes med min. 50 cm ren jord.

Jo. 4

Det fremgår af Jordforureningsloven, at samtlige byzoner som udgangspunkt skal klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Hensigten med klassificeringen er at opnå en bedre styring af anbringelse af overskudsjord fra de klassificerede områder.

Randers Kommune har gennem et regulativ udtaget større sammenhængende områder i byzoner fra områdeklassificeringen. Undtagelsen er mulig, når kommunen vurderer, at et område ikke er lettere forurenet.

Regulativet har til formål at;

  • inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50 a, stk. 2 og stk.3. samt
  • fastlægge delområder, som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2 jf. bilag 3 til jordflytningsbekendtgørelsen, og hvor der ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning.

 

Adgang til kort med angivelse af de klassificerede områder findes på kommunens hjemmeside og på Danmarks Arealinformation.

Konsekvensen af områdeklassificering er, at flytning af jordpartier over 1 m3 væk fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, på forhånd skal anmeldes til kommunen. Dokumentation i form af analyser af prøver for forurenende stoffer er påkrævet. På kommunens hjemmeside findes der et skema til anmeldelse af jordflytning fra de klassificerede områder.