Ledningsanlæg

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre mulighed for etablering af de ledningsanlæg, som er samfundsmæssigt nødvendige.

Tage vidtgående hensyn til natur, miljø, landskab og kulturmiljø ved placering og udformning af ledningsanlæg.

 

Retningslinjer:

Le. 1

Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Byrådet ønsker at udvikle fjernvarmeforsyningen, hvilket kræver etablering af en række tekniske anlæg. I planlægningen søger byrådet at afveje nødvendigheden af sådanne anlæg mod andre interesser.

Anlæg af regional betydning dækker i sig selv et begrænset areal, men kan påvirke omgivelserne i stor afstand. Det kan f.eks. være, højspændingsledninger, spildevand, naturgas, olieforsyning og fjernvarme. Byggelinjer, sikkerhedszoner m.m. betyder, at grundejerens rådighed over arealet kan mindskes i større eller mindre grad.

Højspændingsledninger er langt billigere at anlægge som luftledninger end som jordkabler. Men luftledninger skæmmer også landskabet, og skaber gener. Disse skal derfor begrænses, og nye forbindelser skal så vidt muligt udføres som jordkabler.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv., nær luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rødderne kan beskadige kablerne.

Ved planlægning nye elforsyningsanlæg, kabler eller lignende, eller ved planlægning af boliger og børneinstitutioner bør man arbejde efter forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som følgende:

"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering."

Le. 2

I nærhed til eksisterende ledningsanlæg (se kort) skal der tages hensyn ved planlægning af høje genstande, bebyggelse, vejanlæg med videre. Der skal endvidere planlægges i overensstemmelse med servitutter for eksisterende ledningsanlæg.

Eksisterende anlæg af regional og national betydning kan påvirke omgivelserne i stor afstand. I de berørte områder betyder byggelinjer, sikkerhedszoner m.m., at den pågældende grundejers rådighed over arealet kan mindskes. Hvis der eksempelvis findes eksisterende kabelanlæg i et rammebelagt område vil det medføre væsentlige begrænsninger for arealanvendelsen i nærhed til eller over ledningsanlæggene. Dette skyldes blandt andet, at det skal være muligt at frigrave kablerne i forbindelse med vedligehold mv. Placering af køreveje, parkeringspladser, skiltepyloner med videre skal koordineres med Energinet.

Ved planlægning af boliger og børneinstitutioner i nærhed til eksisterende højspændingsledninger bør man arbejde med et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en anbefaling fra sundhedsstyrelsen i forhold til befolkningens eksponering fra magnetfelter. Der er ikke defineret nogle faste afstande, men forsigtighedsprincippet lyder som følgende:

"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner. Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering."

Høje genstande (herunder vindmøller, antenner, skorstene og lignende) nær luftledningsanlæg, bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Over jordkabler er beplantning med dybdegående rødder ikke tilladt, idet rødderne kan beskadige kablerne.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

LÆS MERE

Energinet

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene