Master

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Begrænse antallet af antennemaster i Randers Kommune for at tage hensyn til landskab og kulturmiljø.

Sikre at virksomheder som minimum skal opleve en ordentlig mobildækning i 98 % af kommunens arealer, og der skal kunne tilbydes ”højhastighedsbredbånd” til alle, der ønsker det.

 

Telekommunikation er væsentlig for en fortsat udvikling af samfundet i Randers Kommune. Det betyder, at der skal gives tilladelse til de nødvendige anlæg, men at det samtidigt er vigtigt at tage hensyn til naboer, landskaber og kulturmiljøer.

Mindre antenner, som kan opstilles uden lokalplan eller landzonetilladelse, er ikke omfattet af retningslinjerne i dette afsnit.

 

Retningslinjer:

Ma. 1

Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis der ikke er andre muligheder og det er i overensstemmelse med planlægningen for området, kan en opstilling i andre områder, i byen/landsbyen eller i det åbne land, tillades. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.

For at begrænse påvirkningen af det omkringliggende landskab og kulturmiljø skal nye master om muligt, placeres i eksisterende erhvervsområder. Hvis dette ikke er muligt, kan der placeres master andre steder. Dette vil dog skulle ske under hensyn til de øvrige retningslinjer, planlægning i øvrigt og masteloven. Der gives ikke dispensation til masteloven.

Ma. 2

Der tillades kun nye master, hvor det ikke er teknisk muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Ved ansøgning om nye antennepositioner skal antenner søges placeret samlet.

Det er væsentlig ved opstilling af antennemaster, at behovet for en ny antennemast vurderes i forhold til, om der er eksisterende master eller bygninger, hvorpå nye antenner kunne placeres.

Masteloven tilsigter, at minimere antallet af antennemaster og deres skadevirkninger på landskabet. Det sker blandt andet ved at kommunerne har kompetence til at påbyde mobiltelefonselskaberne en fælles udnyttelse af eksisterende master. Loven giver også kommunerne kompetence til at påbyde opsætning af antennesystemer på bygninger, master og andre høje konstruktioner, der ikke i forvejen anvendes til kommunikationsformål.

Ma. 3

Ved opstilling af nye master til mobiltelefoni kan der stilles krav om, at der skal være plads til andre operatører. Mastehøjden skal være så lav som mulig, uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast.

Byrådet lægger vægt på, at master hvis det er muligt, skal anvendes til flere antenner. Derved begrænses det samlede antal af master mest muligt.

Ma. 4

Ved opstilling af nye master til mobiltelefoni kan der stilles krav om, at master i højde, udformning og farve skal være tilpasset til omgivelserne, og at master skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de ikke længere er i anvendelse til mobiltelefoni,

Byrådet lægger vægt på, at master ikke fremtræder unødvendigt skæmmende for omgivelserne, og at der ved konkret vurdering, i forbindelse med lokalplanlægning eller behandlinger af ansøgninger om landzonetilladelse, kan stilles krav om:

  • at master opføres i mørke ikke-flekterende farver
  • at master ikke opføres med flag, skilte eller lys
  • at antenner monteres på selve masten og ikke monteres på udhæng, på rækværk eller på stativer, der stikker ud fra masten

Byrådet lægger vægt på, at master ikke fremtræder unødvendigt skæmmende for omgivelserne i små landsbyer, i kulturmiljøer og områder med landskabelige interesser samt i kystnærhedszonen, og at der ved konkret vurdering, i forbindelse med lokalplanlægning eller behandlinger af ansøgninger om landzonetilladelse, kan stilles krav om:

  • at master opføres med en begrænset højde
  • at master opføres som rørmaster frem for gittermaster

Rørmaster er mindre iøjnefaldende end gittermaster og kan ofte bedre indpasses i sårbare områder.

Byrådet lægger vægt på, at antallet af master begrænses, og at master der ikke har været i brug til mobiltelefoni i over et år, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Dette skal der stilles krav om i landzonelokalplaner og i landzonetilladelser.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

LÆS MERE

Mastedatabasen

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene