Renseanlæg

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at der ikke opstår unødig lugt-, støj- eller andre forureningsgener mellem renseanlæg og forureningsfølsomme arealer.

 

Efter en årrække med centralisering af spildevandsrensningen i kommunen, renses spildevand fra kloakerede områder i dag på 4 offentlige renseanlæg, hvor Randers Centralrenseanlæg er det største. Yderligere ét anlæg forventes nedlagt indenfor en kortere periode, hvorefter målsætningen for centralisering er nået. Udover de 4 større offentlige anlæg findes andre anlægstyper og fællesprivate anlæg.

 

Retningslinjer:

Ra. 1

Ved etablering og udvidelse af renseanlæg eller arealer til forureningsfølsom arealanvendelse, bør der sikres en sådan indbyrdes afstand, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener.

Behovet for etablering og udvidelse af renseanlæg fastlægges i Randers Kommunes Spildevandsplan, som revideres løbende.

Miljøstyrelsen har tidligere udmeldt et vejledende krav til afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsomme arealer på 100 meter. Det vil under normale forhold forhindre lugtgener. Der er flere forhold, som har betydning for den konkrete vurdering. Det kan f.eks. være renseanlæggets type og størrelse eller den konkrete anvendelse af naboarealet. Derfor er der i kommuneplanen fastlagt en buffer på 500 meter til de 3 største renseanlæg. Ved planlægning af forureningsfølsomme anvendelser indenfor 500 meter bufferen, skal det vurderes, om der kan opstå fremtidige forureningsgener f.eks. i form af luft og støjgener.

Eksisterende og nye renseanlæg bør indrettes og drives, så de giver mindst mulig påvirkning af omgivelserne. Forbehandlingsanlæg kan også være omfattet af retningslinjen. Retningslinjen gælder ikke for anlæg til enkeltejendomme.

Eksempler på forureningsfølsom arealanvendelse er boligformål. Andre eksempler er legepladser, børnehaver, campingpladser, rekreative områder samt lignende arealer til udendørsaktiviteter.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene