Støjhensyn

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for, at begrænse trafikstøj i boligområder.

Arbejde for, at skabe rekreative områder i byen, der ikke er påvirkede af støj.

Forebygge miljøkonflikter mellem støjende virksomheder eller anlæg, samt støjfølsom arealanvendelse, som eksempelvis boliger og institutioner.

 

Der er udpeget støjkonsekvenszoner omkring særligt støjende anlæg, herunder flyveplads, motorsportsbaner, skydebaner og områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Der er desuden udpeget støjkonsekvenszoner omkring arealer, hvor der er tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter, f.eks. Streetrace.

Som udgangspunkt planlægges, eller etableres der ikke bebyggelser, aktiviteter eller anlæg, som er støjfølsomme inden for de udpegede støjkonsekvenszoner.

 

Retningslinjer:

St. 1

Støjbelastede arealer kan ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Støjbelastede områder er f.eks. områder, hvor skydebaner, motorbaner, vindmøller eller flyvepladser larmer så meget, at der er en mulig konflikt med støjfølsomme anvendelser. Støjbelastede arealer kan også være områder, der må forventes, at blive belastet med støj fra aktiviteter, der kan placeres i områder i nærheden, f.eks. anlæg med tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter.

Områder til støjfølsomme formål er f.eks. boligområder, feriebyer, campingpladser, hoteller, kolonihaver, sommerhusbebyggelser og rekreative områder. Rekreative områder kan undtages, hvis de på grund af deres anvendelse ikke vurderes at være støjfølsomme, f.eks. støjende fritidsanlæg eller rekreative buffer områder mellem erhverv og bolig.

Retningslinjens formål er at undgå, at arealer, der er belastet af støj, overgår til støjfølsomme formål. Dette skal sikres i kommuneplanens rammebestemmelser og i forbindelse med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser og byggeloven.

Hvis det er muligt ved afskærmning eller støjdæmpning, at opnå at overholde de vejledende krav til udendørs støjniveau, inden arealerne tages i brug, kan støjbelastede områder anvendes til støjfølsomme formål.

Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner for arealer, der er belastet af støj, skal der fremlægges dokumentation for, eller beregninger der sandsynliggør, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

Link til Miljøministeriets side om støj ses i boks.

St. 2

Støjkonsekvenszonerne for de særligt støjende fritidsanlæg er fastsat ud fra kendskab til de enkelte aktiviteter.

Støjkonsekvenszonerne er baseret på forskellige forudsætninger f.eks. krav i de gældende miljøgodkendelser for virksomhederne og kan ikke som sådan sammenlignes.

For eksisterende særligt støjende anlæg, og for de militære anlæg, er der angivet støjkonsekvenszoner omkring anlæggene. Støjkonsekvenszonerne fremgår af kort ovenfor.

Støjkonsekvenszonerne angivet omkring skydebaneanlæg, motorsportsbaner og arealer med tilbagevendende midlertidig støjende aktiviteter er kun vejledende.

Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom anvendelse i nærheden af skydebaneanlæg og motorsportsbaner o. lign., skal de præcise støjkonsekvenszoner fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

Som udgangspunkt bør der ikke udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvenszonerne, med mindre det kan dokumenteres, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

St. 3

I områder belastet af støj fra tekniske anlæg i landzone, herunder vindmøller, støjende fritidsformål og flyveplads, må overflødiggjorte bygninger ikke omdannes til støjfølsomme anvendelser uden landzonetilladelse, og kun hvis den fremtidige anvendelse kan sikres imod støjgener. Områderne er udpeget på kort.

I landzone kræves der generelt landzonetilladelse til udstykning, ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog kan man i overflødiggjorte bygninger i landzone normalt indrette mindre håndværks- og industrivirksomheder, lager- og kontor, mindre butikker eller en bolig uden landzonetilladelse. Læs mere herom i retningslinjerne for Byggeri i landsbyer og det åbne land via link i boksen Læs mere.

Muligheden for at omdanne overflødiggjorte bygninger uden landzonetilladelse gælder dog ikke i de udpegede områder, som er belastet af støj fra tekniske anlæg mv. i landzone. Her vil omdannelse kræve landzonetilladelse. Der vil ikke kunne tillades omdannelse til støjfølsomme anvendelser, eksempelvis indretning af en bolig, medmindre anvendelsen kan sikres imod støjgener fra det tekniske anlæg.

St. 4

Ved kommune- og lokalplanlægning tilstræbes det at forebygge støjgener, ved at følge miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj.

De mest udbredte støjproblemer i byområder skyldes trafikstøj. Der findes ingen øvre grænser for, hvor meget eksisterende boliger må belastes af trafikstøj. I nedenstående tabel, fremgår Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj [Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007]

Områder

Grænseværdi

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l.

Lden 53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

Lden 58 dB

Hoteller, kontorer mv.

Lden 63 dB

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene