Natur, landskab og ressourcer

Det åbne land skal rumme et utal af forskellige interesser. Det er levested for dyr og planter, rammen om store oplevelser, en fortælling om istidens påvirkning af landskabet, og et vigtigt produktionsland for landbrug og ressourceproduktion såsom træ og råstoffer til byggeindustrien.

Alt dette skal eksistere side om side, eller sammen på de samme arealer. Vi skal tænke helhedsorienteret og skabe rammerne for en kommune, hvor både natur, mennesker og erhvervsliv har gode vilkår og er i balance med hinanden.

Natur

Naturen i Randers kommune skal både beskyttes, udvikles og bruges som ramme for oplevelser og friluftsliv. Vi har en smuk og varieret natur med vandet i centrum. Naturen omkring Gudenåen og Naturpark Randers Fjord, skovene og markerne i landet bagved giver mulighed for et væld af forskellige naturoplevelser til glæde og trivsel for alle aldre. Her er gode betingelser for et varieret friluftsliv, som vi fortsat skal understøtte – ligesom vi vil udbygge mulighederne og tilgængeligheden, så naturen kan være til glæde for så mange som muligt.

Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og åbne land. De potentialer og muligheder, som ligger her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som naturen giver til os alle. Jo mere bevidste vi er om kvaliteterne i vores natur, jo bedre kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det åbne land i forhold til bosætning og erhverv.

Mange naturområder er forsvundet gennem tiden, og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven og international lovgivning. Kommuneplanen udpeger en lang række naturområder og potentielle naturområder, hvor vi særligt skal beskytte naturen, og økologiske forbindelser, der skal sikre at bestande af dyr og planter kan sprede sig imellem områderne og udveksle gener, så der fastholdes en sund udvikling.

Skov

Skov og natur er danskernes foretrukne udflugtsmål og rammen for vores friluftsliv. Skoven har et flersidigt hensyn: friluftsliv, biodiversitet og produktion, og vægtes i vore skove i denne rækkefølge. Ca. 9 % af kommunens areal er dækket af skov, hvilket er under landsgennemsnittet på 14,5 %. Randers er altså relativt fattig på skov, men adgangen til skov er en meget vigtig del af vores rekreative tilbud. Med udpegninger af områder, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket, vil byrådet understøtte, at der rejses mindst 3000 hektar ny skov i kommunen inden 2030.

Landbrug

Det åbne land er grundlæggende for flere jordbrugsmæssige erhverv i Randers Kommune, og derfor skal der sikres en god balance mellem beskyttelse og benyttelse, så det til stadighed er attraktivt at drive jordbrugsvirksomhed i Randers Kommune.

Randers Kommune er en udpræget landbrugskommune med over 1.000 planteavls-, svine- og kvægbrug. Af kommunens samlede areal på ca. 74.400 ha, anvendes ca. 55.000 ha af landbruget. Randers Kommune har desuden et betydeligt udviklingspotentiale for husdyrbrug, idet mængden af udbragt husdyrgødning kun er knap halvt så stor, som lovgivningen giver mulighed for.

Udviklingen i landbruget betyder generelt, at hold af dyr og dyrkning af jorden samles i stadigt større enheder. Store husdyrbrug kræver god afstand til naboer og følsom natur og er vanskelige at indpasse i landskabet. Målet med kommuneplanen er at fremme en hensigtsmæssig placering af nye husdyrbrug, og at sikre at landbruget forsat kan dyrke den bedste landbrugsjord.

Landskab, geologi og råstoffer i undergrunden

Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores forståelse for hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Landskabet viser mange steder spor efter de geologiske processer, der rækker flere millioner år tilbage. De geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Mange steder i kommunen kan man se eksempler fra denne geologiske historie.

Randers Kommune har både fjord, floddelta, kystlandskaber, skove, landbrugsområder og store markenheder. Spredt i landskabet findes landsbyer, gårde, bygninger, veje, vindmøller, højspændingsmaster mv.

Oplevelsen af landskabet påvirkes bl.a. af store industrianlæg og tekniske anlæg, der kan ses langvejs fra. Vi skal passe på landskabet og påvirke det med omtanke. Når vi tager beslutninger, der har konsekvenser for landskabet og de geologiske værdier i landskabet, er det vigtigt at tilpasse anlægget til landskabet.

Randers Kommune har store forekomster af sand, sten, grus, kalk og ler, som blandt andet bruges i byggeindustrien. Råstofindvinding er et stort indgreb i landskabet, som kan påvirke natur og miljø. Råstofindvinding skal derfor ske efter en samlet planlægning. Region Midtjylland har ansvaret for at kortlægge råstofferne, planlægge for råstofindvinding, udstede indvindingstilladelser og føre tilsyn med aktiviteterne. Råstofgravning skal ske indenfor de udlagte råstofområder i regionens råstofplan. Råstofområderne skal holdes fri for aktiviteter og planlægning, der kan forhindre fremtidig råstofindvinding.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene