Grønt Danmarkskort

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre flere og større sammenhængende naturarealer ved udpegning til det grønne danmarkskort.

 

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk på tværs af Danmark, som alle kommunerne bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.

Realiseringen af Grønt Danmarkskort i Randers Kommune går fremad. Langs Gudenåen er der de seneste år gennemført en række vådområdeprojekter tæt på Randers by. Dette har ført til, at der ned mod Gudenåen nu har udviklet sig fugtig og våd natur på arealer, der før var drænet og mere intensivt udnyttet. Desuden har flere områder, som i Kommuneplan 2017 var udpeget som potentiel natur eller potentielle økologiske forbindelser, udviklet sig til at være egentlig natur.

 

Retningslinjer:

Gd. 1

Udpegningen af Grønt Danmarkskort ses af kort.

Udpegningen består af sammenkobling af Natura2000, eksisterende og potentielle økologiske forbindelser samt eksisterende og potentielle naturområder.

Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort er statens biodiversitetskort benyttet således, at områder med høj score (dvs. høj biodiversitet) så vidt muligt er udpeget i sammenhæng med økologiske forbindelseslinjer og potentielle økologiske forbindelseslinjer. Grønt Danmarkskort er desuden sammenfaldende med lavbundskortet og mulige vådområder, da lavbundsarealer oftest er udpeget som økologiske forbindelseslinjer eller potentielle økologiske forbindelseslinjer.

Forventningen til udpegningen er, at de vil kunne anvendes ved ansøgning om tilskud i statslige eller EU-fonde, såsom LIFE-programmet.

Randers kommune har samarbejdet med nabokommunerne for at sikre en sammenhæng af det grønne Danmarkskort på tværs af kommunegrænserne, samarbejdet er sket dels gennem bilaterale møder samt i forbindelse med samarbejdet om lokale naturråd.

Udad tabellen herunder kan det ses at der siden kommuneplan 17 er der sket en forøgelse af kommunens naturområderne på ca. 1180 ha, der er sideløbende hermed sket en formindskelse af kommunens potentielle naturområder på ca. 1300 ha. Der er primært sket, en overførsel af områder fra potentielle naturområder til naturområder og samtidigt er der foretaget en tilretning af naturområde laget så det bedre svarer til virkeligheden.

Siden kommuneplan 17 er der en stigning på ca. 4 ha i laget økologiske forbindelser, der er sideløbende hermed sket en formindskelse af de potentielle økologiske forbindelser på ca. 295 ha. Der er primært foretaget en tilretning af laget potentielle økologiske forbindelser så det bedre svarer til virkeligheden.

Overordnet set er der således sket et fald i arealet af grønt Danmarkskort indenfor kommunen med ca. 185 ha. Der er samtidigt sket en større overførsel af potentiel naturområder til naturområder på baggrund af en reel udbygning af naturområderne med eksempelvis en række større vådområdeprojekter, naturplejeprojekter samt projekter med sammenbinding af områder i Natura 2000.

Tabel: Arealmæssig opgørelse af hver af de fire deludpegninger, som tilsammen udgør det grønne Danmarkskort, KP17: Fra kommuneplan 17, KP21: Fra kommuneplan 21.

KP17
Naturområder (1) – 86459432 m2
Potentielle naturområder (2) – 107610066 m2
Økologiske forbindelser (1) – 121903248 m2
Potentielle økologiske forbindelser (2) – 56524803 m2

KP21 - forslag
Naturområder (1114 type 1) – 98307003 m2
Potentielle naturområder (1114 type 2) – 94507316 m2
Økologiske forbindelser (1115 type 1) – 121944548 m2
Potentielle økologiske forbindelser (1115 type 2) – 53567511 m2

Gd. 2

Naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort prioriteres højt i følgende områder:

  • Kommunalt ejede Natura 2000 og § 3-beskyttede områder.
  • Private kortlagte naturområder og § 3-beskyttede naturområder inden for de internationale naturbeskyttelsesområder. (Natura 2000-områder)
  • Private § 3-beskyttede naturområder med høj naturkvalitet uden for Natura 2000-områderne.

Ifølge forpligtelserne i Naturbeskyttelseslovens § 52 er Randers Kommune allerede nu forpligtet til at pleje kommunalt ejede §3-områder og arealer indenfor Natura 2000.

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer for alle Natura 2000-arealerne. Randers Kommune er forpligtet til at udarbejde handleplaner for Natura 2000-områderne og i øvrigt at realisere disse planer. Dette indebærer også at indgå aftaler med private lodsejere, som kan bidrage til realiseringen. Se mere på kommunens side om Natura 2000.

Gd. 3

Følgende opgaver prioriteres lavere i forhold til naturindsatsen indenfor Grønt Danmarkskort:

  • Naturindsatsen for rekreative områder, og kun hvis det er foreneligt med drift og brug af arealerne.
  • Udlæg af urørt skov og efterladelse af dødt ved i de kommunalt ejede skove, hvor det giver høj biodiversitet, men kun hvor det er muligt i forhold til den øvrige drift og brug arealerne.
  • Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.
  • Implementering af naturvenlig driftsform på grønne områder i byer og landsbyer.
  • Formidling af naturindsatsen i forhold til omverdenen/kommunens borgere.
  • Pleje af fortidsminder.

Opgaver nævnt i retningslinjen er områder, hvor kommunen allerede nu mere eller mindre har forpligtigelser til at pleje eller vedligeholde. Det er områder, som prioriteres lavere end de højt prioriterede områder.