Internationale naturbeskyttelsesområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Arbejde for, at de internationale beskyttelsesområder som levested for dyre- og plantearter ikke forringes, og at de bliver en del af et sammenhængende naturnetværk.

Arbejde for at opfylde habitatdirektivets og miljømålslovens mål om ”gunstig bevaringsstatus” inden for de internationale beskyttelsesområder.

Sikre beskyttelsesområderne mod aktiviteter, der kan medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

Arbejde for at beskytte de arter, der fremgår af habitatbekendtgørelsen bilag IV.

 

I Randers Kommune regulerer EU-lovgivningen planlægning, udnyttelse og beskyttelse inden for fire internationale naturbeskyttelsesområder samt udefrakommende påvirkninger ind i disse områder. De internationale naturbeskyttelsesområder kaldes også Natura 2000-områder.

Områderne er udpeget ud fra deres indhold af internationalt set bevaringsværdige arter og naturtyper. Derudover beskytter EU-lovgivning arter af dyr og planter, der internationalt er sjældne eller truede; de såkaldte bilag IV-arter.

 

Retningslinjer:

In. 1

Indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder kan der ikke byudvikles eller gives tilladelser til formål, der kan forhindre opfyldelsen af planernes målsætninger, eller der kan forhindre udførelsen af Natura 2000-handleplanen.

Der må desuden ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller andre aktiviteter, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af de naturtyper eller levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller hvis påvirkningen kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme. Der kan dog planlægges foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

De internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder, består af:

  1. Ramsarområder - vådområder af international betydning, særligt som levested for vandfugle.
  2. EF-fuglebeskyttelsesområder - vigtige levesteder og rastepladser for en lang række truede fuglearter.
  3. EF-habitatområder - områder, der indeholder værdifulde naturtyper samt levesteder for sjældne og truede dyr og planter.

Områderne er udpeget på grundlag af en række internationalt truede arter og naturtyper, som ydes streng beskyttelse i EU.

Igennem EU’s Natura 2000-direktiver er Danmark forpligtet til at gøre den nødvendige indsats for en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Naturstyrelsen har udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert område, der prioriterer den nødvendige indsats. Randers Kommune har del i 4 statslige Natura 2000-planer. Kommunerne, der har del i den enkelte plan, har udarbejdet en Natura 2000 handleplan, som indeholder de forventede metoder og forvaltningstiltag for at opfylde den statslige Natura 2000-plan.

Indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder må der derfor f.eks. ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Byggeri, anlæg og aktiviteter udenfor Natura 2000-områder må ikke medføre forstyrrelser, der har konsekvenser for de arter og naturtyper i Natura 2000-området, der er grundlaget for udpegningen af områderne.

Planer eller projekter, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Dette gælder, uanset om projektet er beliggende udenfor eller indenfor et internationalt beskyttelsesområde.

Miljømålsloven indeholder de virkemidler, som myndighederne skal bruge til at føre Natura 2000-planlægningen ud i livet. Virkemidlerne er:

  • sikring af en forudgående vurdering af konsekvenserne af nye aktiviteter, der kan medføre væsentlig påvirkning af naturtyper og levesteder i Natura 2000 områderne, samt
  • bestemmelser om en aktiv forvaltning af områderne for at opnå de målsætninger, der er fastsat i planerne.

Det forudsættes, at dette som udgangspunkt kan ske gennem indgåelse af aftaler med ejerne om driften af de enkelte arealer eller andre foranstaltninger. Når der ikke kan opnås en aftale, forpligtes myndighederne til at pålægge ejerne de nødvendige foranstaltninger.

In. 2

Forholdene for de strengt beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV skal sikres og forbedres gennem kortlægning af forekomst og særlig hensyntagen ved planlægning og administration. Disse arter er beskyttede på alle arealer, også udenfor Natura 2000-områderne.

Det europæiske habitatdirektivs artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyrearter nævnt på direktivets bilag IV. Der er forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder, og der er forbud med forsætligt at forstyrre arterne eller slå dem ihjel. Det betyder, at Randers Kommune ved planlægning, tilladelser, dispensation eller godkendelse af aktiviteter, der vil kunne påvirke forholdene i et leveområde for disse arter, er forpligtet til at varetage hensynet til dyrearterne nævnt på direktivets bilag IV.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene