Kystnærhedszonen

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Beskytte de værdifulde kystlandskaber, ved at friholde dem for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær lokalisering.

Give mulighed for en aktiv benyttelse af kystlandskaberne i respekt for natur- og landskabsværdier.

Sikre offentlighedens adgang til og benyttelse af kysterne.

 

Retningslinjer:

Ky. 1

Kystnærhedszonen, der kun omfatter landzonerne og sommerhusområderne, fremgår af planloven og på kort. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejde, som kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.

Kystnærhedszonen er afgrænset i et bilag til planloven og omfatter landzone- og sommerhuszonearealer, der er beliggende fra kysten og op til 3 km ind i landet. Se retningslinje 4 for kravene til de kystnære byzonearealer.

Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeri og anlæg i kystnærhedszonen. Det er i den forbindelse væsentligt at pointere, at kystnærhedszonen ikke er en forbudszone, men en planlægningszone med særlige redegørelseskrav.

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg, men de funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses.

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder inden for zonen, at inddragelse af nye arealer til byzone sker under særlig iagttagelse af den visuelle påvirkning af kystlandskabet, samt at udlæg af ferie og fritidsanlæg skal foretages på baggrund af kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

Ky. 2

Der kan i princippet kun inddrages nye arealer til byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

I Randers Kommune ligger flere landsbyer samt Assentoft og størstedelen af Randers by indenfor kystnærhedszonen. Disse områder skal have mulighed for en nødvendig udvikling. Randers Kommune har derfor en vigtig rolle i forbindelse med at sikre den nødvendige udvikling i kystnærhedszonen, uden at det bliver på bekostning af de landskabelige kvaliteter.

Indenfor kystnærhedszonen, er der udpeget arealer, der skal friholdes for bebyggelse. Dette areal er vurderet som kystlandskab, hvor bebyggelse pga. oversvømmelsesfare og landskabelige forhold er uønsket.

I tilknytning til bysamfund indenfor kystnærhedszonen, hvor der kan ske byudvikling, er det nødvendigt, at redegøre nøje for byudviklingens påvirkning på hele kystlandskabet og ikke kun på selve kysten. Et princip for byudviklingen er, at den skal ske i tilknytning til byerne og først og fremmest bagved eksisterende bebyggelse.

Indenfor kystnærhedszonen ligger en del arealer, der har en arealanvendelsesreservation, som endnu ikke er udnyttet. De uudnyttede arealreservationer er gennemgået og ønskes fastholdt til den hidtidige, planlagte anvendelse.

Ky. 3

Der kan kun i særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og anden overordnet infrastrukturanlæg.

Randers Kommune vil understøtte en planlægning, der sikrer kystlandskaberne som nationale interesseområder. Kommunen vil derfor være med til at sikre, at kyststrækningerne fortsat bevarer deres karakter og helhed, så efterfølgende generationer kan opleve de relativt uberørte kystlandskaber. Det er også et mål, at udviklingen i kystområderne støtter op om Naturpark Randers Fjord.

For at understøtte kyststrækningernes karakter og helhed skal hensynet til kysternes naturlige dannelsesprocesser indgå i sagsbehandlingen for nybyggeri helt tæt på kysten. Kystsikring skal vægtes i forhold til muligheden for at flytte byggeri og anlæg længere ind i landet. Der bør kun, hvis der er en særlig begrundelse, åbnes op for, at der kan opføres byggeri helt tæt på kysten.

Ky. 4

I den kystnære byzone skal der, ved udarbejdelse af lokalplaner og ved dispensation fra eksisterende lokalplaner, gøres rede for, hvorledes den påtænkte plan påvirker kysten.

Byzoneområderne indenfor afgrænsningen af kystnærhedszonen er ikke en del af kystnærhedszonen, men der skal stadig redegøres for hvordan en plan eller dispensation kan påvirke kysten. Denne redegørelse skal indeholde en vurdering af bygningshøjder og indblik fra vandsiden.

Redegørelsen har til hensigt at sikre en bevidsthed om, hvordan byggeri og anlæg i den kystnære del af byzonen kan påvirke kystens udtryk. Ny bebyggelse skal således indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til naturinteresser på de omgivende arealer.

Ky. 5

Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten.

Alle kyster er som udgangspunkt offentlige, men det er ikke alle steder, hvor man har ret til at gøre ophold.

En del af formålet med Naturpark Randers Fjord er at arbejde for, at borgere og turister sikres adgangen til kysten og til vandet og får muligheden for at benytte områderne og vandet aktivt f.eks. ved stier og badebroer. Læs mere om Naturpark Randers Fjord her.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene