Lavbundsarealer og mulige vådområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre muligheden for genskabelse af tidligere vådområder.

Sikre lavbundsarealernes mulighed for at udvikle sig til værdifulde naturområder.

Forbedre naturkvaliteten og adgangen til naturen under projektering af nye vådområder.

 

Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer, der tidligere var strandenge, moser, lavvandede søer og fjorde med mere. Hvis dyrkningen og dræningen af arealerne ophører, vil de hurtigt kunne genskabes som natur. De udgør derfor et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi, og bør som udgangspunkt friholdes for byggeri, der kan forhindre naturgenopretning.

Nogle lavbundsarealer kan genoprettes til vådområder. Det fremmer den biologiske mangfoldighed, når intensivt dyrket landbrugsareal omdannes til vådområder såsom søer, moser eller våde enge, da disse har et langt rigere dyre- og planteliv.

Da lavbundsarealer typisk er lavtliggende, kan de være udsatte for oversvømmelser fra eksempelvis fjord, vandløb eller skybrud. Dette er endnu en grund til at friholde lavbundsarealer for byggeri og anlæg og dermed undgå uhensigtsmæssige investeringer. Den eventuelle risiko for oversvømmelse på konkrete arealer i kommunen er kortlagt på kommuneplanens side om Klimatilpasning, hvor der også er retningslinjer for arealanvendelsen. Se link under Læs mere.

Randers kommune er omfattet af den statslige vandplan, da der i kommunen er tre hovedvandoplande; henholdsvis Limfjorden, Randers Fjord og Mariager fjord. Udstrækningen af de tre hovedvandoplande fremgår af vandplanen, som kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der også er mere detaljerede informationer om vandplanernes indsatser.

 

Retningslinjer:

Lv. 1

Mulige vådområder og lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Lavbundsområder, hvor naturtilstanden er kunstigt ændret ved afvanding eller dræning, rummer muligheder for igen at kunne udvikle sig til værdifulde naturområder. Det kan f.eks. ske ved genskabelse af strandenge, enge, moser, lavvandede søer og fjorde på arealer, der er kunstigt afvandede eller drænede. Sådanne områder skal friholdes for byggeri og anlæg, som kan vanskeliggøre en tilbagevenden til den naturlige tilstand, herunder byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje bortset fra markveje, elledninger mv.

Lavbundsarealerne er ligeledes i øget risiko for oversvømmelse i fremtidens ændrede klima. Derfor er eventuelle investeringer i bygninger og anlæg risikable i et samfundsøkonomisk perspektiv, og bør undgås.

Eventuelle nødvendige anlæg i lavbundsarealerne bør udformes, så mulighederne for naturgenopretning ikke ødelægges, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning af vådområder. Eksempelvis skal nye nedgravede elkabler være af en kvalitet, der tåler, at området sættes under vand. Der skal desuden tages de nødvendige hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne indenfor de udpegede lavbundsarealer og mulige vådområder.

Enkelte af de udpegede lavbundsarealer har ikke det store potentiale for at genoprettes som natur. Det gælder blandt andet arealer i den nordøstlige del af kommunen, som består af gammel havbund. Efter en konkret vurdering af den mulige naturværdi, der kan opnås på arealet, vil det her være muligt at se bort fra retningslinjen. Dog bør der foretages en vurdering af risikoen for oversvømmelse af lavbundsarealet, samt potentialet for at tilbageholde vand på arealet af hensyn til klimatilpasning, inden der gives tilladelse til ny bebyggelse eller anlæg.

Lv. 2

Der kan indenfor de udpegede mulige vådområder gennemføres naturgenopretningsprojekter med henblik på at fjerne kvælstof, tilbageholde fosfor og tilbageholde vandmængder i klimamæssig sammenhæng.

Vådområderne etableres i velegnede, tidligere våde lavbundsarealer. Ud over kvælstoffjernelse og i nogle tilfælde CO2-tilbageholdelse, vil vådområderne også fungere som nye naturområder. Man opnår tillige en mere robust afvandingsstruktur i vandløbene, da vådområder er med til at tilbageholde vand og dermed udligne store afstrømningshændelser.

Klimaændringerne fører til kraftigere regnskyl, der forårsager oversvømmelse af store arealer. Ved at tillade oversvømmelse af et vådområde kan de store vandmængder tilbageholdes midlertidigt, så vandet afledes over et længere tidsrum og vandføringen udjævnes.

Projekter til genoprettelse af mulige vådområder

Projekter til genoprettelse af vådområder ønskes i størst muligt omfang gennemført på baggrund af frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Forringelse af den eksisterende naturkvalitet ved etablering af nye vådområder skal forsøges undgået.

I forbindelse med etablering af nye vådområder skal væsentlige kulturhistoriske værdier forsøges sikret. Eksempelvis kan der i et vådområdeprojekt være værdifulde sten- og jorddiger inde i projektområdet.

Lv. 3

Offentlighedens adgang til nye vådområdeprojekter skal så vidt muligt sikres.

Ved skabelse af nye vådområder opstår der ofte nye naturområder med rekreativ værdi. I forbindelse med genskabelse af nye områder skal der så vidt muligt sikres en offentlig adgang til disse områder.