Naturområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunens naturområder.

Arbejde for at øge den biologiske mangfoldighed i kommunen.

Arbejde for at der etableres øget adgang til naturområderne, bl.a. i form af nye stisystemer.

Bevare, beskytte og om muligt øge kommunens samlede areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Naturområder omfatter eksisterende natur, som efter naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod ændringer af tilstanden på arealerne. De beskyttede naturtyper omfatter: Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev.

Nogle naturområder er desuden udpeget som Natura2000-område eller er fredet. Disse områder indgår også i udpegningen af naturområder.

 

Retningslinjer:

Na. 1

Naturområder er et samlet begreb, der dækker over de § 3 beskyttede områder, de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og naturfredede områder. Inden for naturområder gælder hver sit regelsæt for beskyttelsen af områderne.

I naturområderne gælder forskellige regler alt efter hvilket grundlag, det enkelte område er udpeget på baggrund af.

I de § 3-beskyttede områder må der ikke laves ændringer på arealet.

I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke tillades aktiviteter, som kan forringe de naturtyper eller levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller som kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme.

I de naturfredede områder er beskyttelsen afhængig af, hvad der står i fredningsbestemmelserne for det konkrete område.

Na. 2

Det samlede areal af § 3-beskyttede naturområder skal opretholdes, og arealerne skal søges forbedrede som levesteder for vilde dyr og planter.

Bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 betyder, at der ikke må laves ændringer på arealet. Kun i særlige tilfælde kan der dispenseres herfra.

Randers Kommune søger at forbedre de beskyttede naturområder ved at

  • tilskynde private ejere til at pleje deres naturområder, og
  • pleje alle kommunens egne naturarealer samt udvalgte særligt værdifulde naturarealer med stor biologisk mangfoldighed.

Na. 3

Tilstanden i naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må som udgangspunkt ikke ændres. Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering under hensyntagen til naturværdien af området, kan der tillades ændringer af et naturområdes nuværende tilstand.

Det er Byrådets ønske, at Randers Kommune har en stor rigdom af natur med en mangfoldighed af dyre- og plantearter. Ved administration af naturbeskyttelsesloven lægges der vægt på at tage et samlet hensyn, så naturforholdene ikke forringes, men søges forbedret.

I særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering tillades ændringer af et naturområdes nuværende tilstand. Vurderingen vil tage udgangspunkt i begrundelsen for projektet og områdets naturværdi. Ændringen af naturområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven kan kun ske, ved at der gives dispensation fra loven. Naturværdien har desuden betydning for, i hvor høj grad Byrådet vil arbejde for og evt. finansiere, at naturindholdet bevares og udvikles.

Na. 4

I forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, skal der som udgangspunkt udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2 eller mere.

De § 3-beskyttede naturtyper er få og udsatte, og der er en særlig forpligtigelse til at passe ekstra godt på en række naturtyper som eksempelvis væld og kærtyper. Sådanne naturtyper er nærmest umulige at etablere erstatningsbiotoper for. Derfor er det vigtigt at undgå en påvirkning af disse, når der planlægges for veje, broer o.lign.

Hvis der i forbindelse med projekter af samfundsmæssig betydning inddrages § 3 arealer, eller ved uoprettelig indgriben i arealer med § 3 naturtyper, skal der udlægges erstatningsnatur for at bevare naturtypernes økologiske funktionalitet. Denne erstatningsnatur skal som udgangspunkt udlægges så tæt på den eksisterende § 3-natur som muligt og i forholdet 1:2 – eller mere, hvis naturen, som inddrages, har en høj naturværdi.

Når der skal udlægges mere natur, end der fjernes, skyldes det, at fin natur er svær at etablere fra grunden. Jo større arealer, der udlægges, jo større er sandsynligheden for, at det lykkes.

Hvis erstatningsnaturen kan placeres i umiddelbar nærhed af eksisterende § 3-beskyttet natur, og på den måde være med til at udbygge og sikre et eksisterende naturområde og en økologisk forbindelse, kan det efter en konkret vurdering erstattes i forholdet 1:1.

Na. 5

Ved lokalplanlægning skal der så vidt muligt planlægges for en bufferzone til § 3-beskyttede naturområder i form af randområder uden bebyggelse. Bufferzonen skal som udgangspunkt have en bredde på mindst 10 meter.

Byrådet ønsker, at beskytte § 3 beskyttede naturtyper for uønsket påvirkning fra eksempelvis byvækst. Derfor udlægges en bufferzone til disse områder i forbindelse med planlægning på kommunens egne arealer, samt ved ny lokalplanlægning.

Bufferzonen skal beskytte områderne ved så vidt muligt at undgå bebyggelse, gødskning og sprøjtning. I bufferzonen kan derimod godt etableres regnvandsbassiner som et element, der øger biodiversiteten.

Bufferzonen har som udgangspunkt en bredde på 10 meter, men skal i hvert enkelt tilfælde vurderes konkret efter de lokale forhold.