Økologiske forbindelser

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Skabe og opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge.

At de økologiske forbindelser kan benyttes af så mange forskellige typer af dyr, planter og svampe som muligt.

 

Veje, anlæg, byer, intensiv jordbrugsudnyttelse med mere kan gøre det vanskeligt for dyr og planter at sprede sig. Derfor er det vigtigt at have nogle forbindelser i landskabet, der kan sikre at bestande af dyr og planter kan spredes i landskabet. Denne spredning gør det muligt at områderne kan udveksle individer og gener på tværs og fastholde en sund udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til nye levesteder, der skabes i landskabet.

 

Retningslinjer:

Øk. 1

I de økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres.

Økologiske forbindelser er afgrænsede forbindelseslinjer, som består af naturområder, fredskov og andre skovarealer, natur og udyrkede arealer indenfor Natura 2000-områder, naturfredninger og ekstensivt udnyttede arealer. Disse udgør et samlet naturnetværk.

Hensigten med de økologiske forbindelser er at opretholde ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge uden væsentlige spærringer. De økologiske forbindelser skal styrke dyrs og planters muligheder for at kunne sprede sig fra eksisterende bestande gennem spredningskorridorer til andre naturområder. Økologiske forbindelser kan være af afgørende betydning for truede dyr og planters spredningsmuligheder. De er nødvendige for udvekslingen af genetisk materiale mellem bestande, hvilket er nødvendigt for at sikre en udviklingen af sunde bestande af dyr og planter.

Øk. 2

De økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling, tekniske anlæg og andre former for byggeri, som ikke er i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner udgør en spærring for dyrenes spredningsmuligheder, skal anlæggene indrettes med faunapassager, så dyrelivets spredningsmuligheder opretholdes.

De økologiske forbindelser fungerer sammen med de potentielle økologiske forbindelser som et vejnet for en række dyrearter og giver mulighed for, at disse kan færdes mellem eksempelvis raste- og fourageringssteder. Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for etablering af faunapassager, eksempelvis når der etableres vandløbsunderføringer. Nyt byggeri i de økologiske forbindelser skal så vidt muligt undgås, da indsnævring og forstyrrelse af forbindelserne som udgangspunkt er negativt for forbindelsernes funktion som levesteder og spredningskorridorer.

Øk. 3

Ved væsentlige, eksisterende spærringer i de økologiske forbindelser skal passage søges sikret, eksempelvis gennem anlæg af faunapassager.

For at sikre dyrelivets spredningsmuligheder langs med de økologiske forbindelser, bør passage søges sikret ved eksisterende spærringer ved at anlægge faunapassage, som muliggør fri bevægelighed for dyrelivet. Dette er særligt vigtigt ved spærringer af vandløb, hvor eksempelvis fisk ikke har mulighed for passage på anden vis.