Potentielle økologiske forbindelser

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Skabe ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursammenhænge.

Sammenbinde fragmenterede naturområder.

 

De potentielle økologiske forbindelser skal i fremtiden kunne fungere som nye økologiske forbindelser og derved udvide disse.

De potentielle økologiske forbindelser er områder, der rummer mulighed for at udvikle sig til en naturtype eller andet naturareal, som kan knytte eksisterende økologiske forbindelser sammen og/eller skabe forbindelse med eksisterende naturområder. Det kan f.eks. ske gennem ekstensivering af driften eller etablering af levesteder som f.eks vandhuller og levende hegn.

 

Retningslinjer:

Po. 1

I de potentielle økologiske forbindelser skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge skabes og forbedres.

Udpegningen af potentielle økologiske forbindelser består af lavbundsarealer og skråninger, som ligger tæt på de eksisterende økologiske forbindelseslinjer, og som derved muliggør en udvidelse af disse. Lavbundsarealer og skråninger er områder, som har mulighed for med tiden at udvikle sig til natur, henholdsvis eng/mose eller overdrev/hede.

Hensigten med de potentielle økologiske forbindelser er at skabe nye økologiske forbindelseslinjer og udvide de eksisterende.

Po. 2

De potentielle økologiske forbindelser skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg.

Hensigten med de potentielle økologiske forbindelser er, at de på sigt kan fungere sammen med de økologiske forbindelser som vejnet for en række dyrearter samt sikre spredningskorridorer for både dyre og plantearter. Det skal give mulighed for at dyrene kan færdes mellem eksempelvis raste- og fourageringssteder, og at individer og gener kan spredes mellem naturområder.

Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for etablering at faunapassager indenfor de potentielle økologiske forbindelseslinjer, eksempelvis når der etableres vandløbsunderføringer. Efter en konkret vurdering kan der meddeles tilladelse til anlæg, der fremmer spredningsmulighederne for dyr og planter.