Råstoffer

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at råstofgrave­områder og råstofinteresseområder som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.

Arbejde for, at råstofindvinding sker på en bæredygtig måde, hvor der både tages erhvervsmæssige hensyn og hensyn til naboer, natur, grundvand, kulturarv og trafiksikkerhed.

Arbejde for, at hensynet til grundvand og natur prioriteres højt i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

 

Regionerne varetager kortlægning af råstofforekomster og planlægning af råstofindvinding på land.

I regionernes råstofplan udpeges de områder, hvor der må indvindes råstoffer – de såkaldte graveområder. Desuden udpeges råstofinteresseområder, der sikrer senere forsyningsbehov. Retningslinjerne for råstofindvinding fastsættes i regionernes råstofplan.

Randers Kommune skal udlægge regionens råstofområder i kommuneplanen, så der tages hensyn til disse i planlægning og lovadministration i kommunen. Kommunen samarbejder med Region Midtjylland om, at råstofindvinding i Randers Kommune sker i en afvejning af forskellige interesser.

 

Retningslinjer:

Rå. 1

Der reserveres arealer til råstofgraveområder og råstofinteresseområder som udpeget i Region Midtjyllands Råstofplan.

Råstofgrave­områder og råstofinteresseområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.

Kortet viser den til enhver tid gældende råstofplan. Det vil derfor ikke kræve tillæg til kommuneplanen at opdatere kortet, hvis en ny råstofplan træder i kraft.

Rå. 2

Arealer, hvor der er udvundet råstoffer, skal som udgangspunkt efterbehandles til naturformål og rekreativ benyttelse.

Færdiggravede områder kan efterfølgende blive spændende områder til natur og friluftsliv. Der skal efterbehandles under hensyn til natur- og miljøbeskyttelsesinteresserne i området. De færdiggravede områder skal være med til at øge de rekreative muligheder i kommunen.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene