Fritidsaktiviteter på hav, fjord og å

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre og udbygge vores eksisterende natur samt arbejde for, at skabe bedre adgang til vandområder så alle har større mulighed for naturoplevelser på vandet.

Sikre gode udviklingsmuligheder for lystbådehavnene i Udbyhøj og Dronningborg, samt sikre den fortsatte eksistens af motorbådsklubber ved Randers Bro og i Langå.

 

Lystbådehavne og deres bagland har en betydelig rekreativ værdi for såvel brugerne som for de omkringliggende boligområder. Lystbådehavnene er en vigtig del af kommunens arbejde for at udvikle bosætning, erhverv og turisme langs Randers Fjord og i særdeleshed for Naturpark Randers Fjord.

Det er vigtigt at fritidsaktiviteter og natur kan gå hånd i hånd således, at vi sikrer muligheden for at bruge hav, fjord, sø og å uden at det går ud over miljø- og naturkvaliteten.

I forhold til den fysiske planlægning omkring fritidsaktiviteter på vand er det væsentligt at:

  • Sikre at rekreativ sejlads på Gudenå og ikke motoriseret sejlads med kano og kajak i Nørre Å og Skals Å er bæredygtigt.
  • Understøtte projekter der forbedrer adgangen til naturoplevelser på vandområder, giver mulighed for isætning af ikke motoriserede fartøjer, samt rekreativt fiskeri
  • Sikre at vandkvaliteten er så god at vandområdet kan benyttes til rekreativ badning og svømning
  • Sikre at udvidelser og nyanlæg forberedes på fremtidige klimaskabte vandstandsstigninger

 

Retningslinjer:

Fa. 1

Udvidelser af lystbådehavne skal ske med respekt for de landskabelige interesser og forbedre områdets rekreative muligheder.

Lystbådehavne ligger i tæt kontakt med naturen og landskabet og har stor indvirkning på de rekreative muligheder i et område. Placering af nye lystbådehavne skal derfor tage særligt hensyn til området som en helhed og ikke kun det konkrete projektområde, således at sammenhængen mellem eksisterende bebyggelse, naturarealer i det åbne land og det rekreative fritidsområde ses som en helhed.

Eksisterende lystbådehavne ses af kort.

Fa. 2

Jollepladser, anløbsbroer, i sætningssteder og lignende mindre anlæg kan etableres, hvis det skønnes at kunne gøres med respekt for de lovgivningsmæssige, rekreative ønsker og øvrige areal – og naturinteresser.

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg tillades på baggrund af en konkret vurdering. Ved mindre anlæg forstås normalt anlæg med kapacitet under 50 både, placeret på steder, hvor vanddybden ikke tillader sejlads med kølbåde og større motorbåde.

Randers Kommune vil så vidt muligt understøtte en udvikling af mindre private anlæg for ikke motoriserede både til brug for rekreativ benyttelse af vandområder under afvejning af påvirkningen på miljøet.

Fa. 3

Infrastruktur til aktiviteter på hav, fjord, å og sø bør fortrinsvist tilknyttes de eksisterende havneanlæg og anlægsbroer.

Infrastrukturelle anlæg til eksempelvis vandsport bør tilknyttes de eksisterende havneområder langs med fjorden for at undgå forstyrrelser af dyrelivet. Kano/kajak landgangspladser, lystfiskerbroer og lignende mindre anlæg skal kunne anlægges langs med kommunens vandløb og i fjorden, så et passende netværk langs vandløb og fjord fortsat sikres.

Fa. 4

Benyttelsen af vandområder til sejlads og lignende skal afvejes i forhold til beskyttelsen af vandområderne, så muligheden for at opnå god økologisk og fysisk tilstand ikke forringes

Sejlads på Gudenåen er reguleret af Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. I kommunens administration af bekendtgørelsen skal der foretages en afvejning af benyttelsen således, at benyttelsen ikke forringer mulighederne for at opnå en god økologisk og fysisk tilstand af vandområdet.

Derudover kan regulativet for vandløb være bestemmende for hvor, hvordan og med hvilke fartøjstyper, der må sejles på det enkelte vandløb.

Sejlbare vandløbsstrækninger er angivet på kortet for sejlads.

Fa. 5

Fussing Sø, Udbyhøj Strand og Gudenå skal kunne anvendes til svømning henholdsvis badesø, som badestrand og til svømning.

Mulighed for badning i Fussing Sø og i Randers Fjord ved Udbyhøj skal udvikles med adgangsmuligheder og sikres med en god fysisk og kemisk tilstand. Udviklingen skal dog ske uden, at anvendelsen hindrer at natur – og miljøtilstanden kan forbedres. Miljøtilstanden i sø og å er afgørende for vandområdets benyttelse som badesø idet opblomstring af trådalger og blågrønalger på grund af for stor næringsstoftilførsel kan hindre, at søen kan benyttes som badesø.

Ligeledes er det afgørende, at der arbejdes hen imod en god hygiejnisk, kemisk og biologisk miljøtilstand i fjorden for at kunne understøtte den rekreative benyttelse af Udbyhøj Strand.

Gudenåen er i de senere år blevet attraktiv for langdistancesvømning. Her gælder ingen regler, men svømmeren skal selv tage kontakt til de respektive bredejere for tilladelses til svømning.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene