Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

At særligt arealkrævende og støjende fritidsformål placeres, så de ikke generer omgivelserne herunder naturen og miljøet.

Arbejde for, at planlægning og udvikling for arealkrævende og støjende fritidsformål foregår med respekt for naturen og miljøet.

 

Særligt arealkrævende og støjende fritidsformål kan være af vidt forskellig karakter. Det er eksempelvis golfbaner, skydebaner, motorsportsbaner, som alle er vigtige elementer i Randers Kommunes samlede fritidstilbud. Endvidere er der også tilbagevendende midlertidige støjende aktiviteter, som eksempelvis streetrace, tivoli, udendørs koncerter og andre større udendørs eventoplevelser. Disse anlæg og aktiviteter har stor indvirkning på de omgivelser de placeres i og placering skal derfor ske med omtanke.

 

Retningslinjer:

Sa. 1

Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som udgangspunkt placeres uden for områder udpeget som landskabelig interesse, geologisk interesse, kulturmiljø, naturområder, kystnærhedszonen og beskyttelseslinjer, mv.

Arealkrævende fritidsanlæg skal som udgangspunkt placeres, hvor der ikke er andre interesser. Hvis det ikke er muligt, skal der før placering, foretages en konkret vurdering. Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. tages hensyn til de øvrige interesser i området f.eks. drikkevand, naturområder, økologiske forbindelser, landskabelige interesser, geologiske interesser, kulturmiljøer, værdifulde landbrugsområder, kystnærhedszonen mv.

Etablering af en golfbane skal kunne indpasses i det åbne land uden at påvirke landskabsbilledet negativt. Golfbaner bør placeres uden for fredede arealer og uden for beskyttede naturtyper.

Sa. 2

Ved placering af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal der økonomiseres med arealressourcerne.

Planlægningen af særligt arealkrævende fritidsanlæg skal økonomisere med arealressourcerne. Det gælder, hvad enten anlægget placeres inden for et fremtidigt område til byvækst eller i det åbne land.

Sa. 3

Planlægning og etablering af golfbaner og øvrige særligt arealkrævende og støjende fritidsanlæg skal ske under hensyntagen til grundvandsinteresser i området.

Etablering af golfbaner bør som udgangspunkt ske uden for områder, hvor drikkevand skal beskyttes.

Er dette ikke muligt, skal der stilles vilkår for anvendelse, opbevaring og håndtering af næringsstoffer og pesticider. Der skal endvidere etableres fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. (f.eks. membraner, opsamling af vand fra greens og udslagssteder, samt krav til banernes indretning og placering)

Sa. 4

Nye skyde- og motorsportsbaner, samt tilbagevendende midlertidige støjende aktiviteter kan etableres, hvis det ud fra en plan- og miljømæssig vurdering skønnes ikke at være til væsentlig gene. Anlæggene bør som udgangspunkt etableres udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD-områder).

Antallet af særligt støjende fritidsanlæg skal begrænses og samtidig skal det sikres, at etablering af eventuelle nye anlæg ikke medfører væsentlige gene for byområder og det åbne land.

Nye anlæg og anlæg til afløsning af eksisterende anlæg kan ofte med fordel søges etableret på arealer, der i forvejen er støjbelastede, og hvor udviklingen på de omgivende arealer derfor er sket under hensyntagen til denne støjbelastning.

I forhold til mål-og flugtskydebaner skal der ved vurdering af den samlede miljømæssige belastning, ud over støjhensyn, også tages hensyn til en mulig forurening af nedslagsområdet.

I forhold til motorsportsbaner skal der ved vurdering af den samlede miljømæssige belastning, ud over støjhensyn også tages stilling til anvendelse, opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder affaldsbortskaffelse.  For anlæg der kræver miljøgodkendelse i.h.t. Miljøbeskyttelsesloven stilles der bl.a. en række vilkår til fysiske foranstaltninger til forebyggelse og kontrol af forurening. f.eks. værksted, vaskepladser, dræn fra baner, samt krav til banernes indretning og placering.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene