Sommerhusområder, ferieanlæg og kolonihaver

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Opretholde eksisterende sommerhusområder og ferieanlæg.

Udlægge nye områder til sommerhuse og ferieanlæg, hvis behovet og muligheden opstår.

Muliggøre ferieboliger og overnatningsmuligheder ud fra en samlet turistpolitisk overvejelse.

Opretholde eksisterende kolonihaver.

 

Retningslinjer:

So. 1

Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres, så de støtter andre ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særligt hensyn til natur og landskab.

Der kan ikke etableres nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Der findes kun et enkelt sommerhusområde i Randers Kommune. Dette ligger ved Sødring i den nordlige del af kommunen. Randers Kommune arbejder for et nyt fremtidigt sommerhusområde eller en udvidelse af det eksisterende.

Der kan ikke etableres nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges sommerhusområder i tilknytning til eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser eller bysamfund, når områderne tilpasses disse i størrelse, og der tages hensyn til de bindinger, der eventuelt måtte være i det pågældende område. Der må ikke udlægges sommerhusområder i internationalt naturbeskyttelsesområde og naturområde.

So. 2

Campingpladser, hoteller, feriebyer samt lignende ferie- og fritidsanlæg kan etableres, når en afvejning af rekreative ønsker og øvrige arealinteresser tillader det. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til natur og landskab.

Hvis ferie- og fritidsanlæg lokaliseres i kystnærhedszonen skal det altid ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Ferieanlæg skal være med til at sikre, at der er overnatningsmuligheder for turister i Randers Kommune. Det kan f.eks. være hoteller, feriebyer, vandrehjem eller campingpladser.

Anlæg til ferie og fritid skal placeres efter en konkret vurdering. Offentlig adgang til friarealer skal sikres. Der skal tages hensyn til natur og landskab ved placering af ferie og fritidsanlæg. I kystnærhedszonen skal ferie- og fritidsanlæg altid lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller ferie- og fritidsbebyggelser.

Eksisterende campingpladser kan kun udvides efter en konkret vurdering.

So. 3

Kolonihaveområder skal ligge i eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha. inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overskride 40 m².

Alle kolonihaver er udpeget ved rammer i kommuneplanen. Planlægning og administration skal sikre, at kolonihaverne ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder.

Kolonihaverne skal integreres som en del af den grønne struktur. Kolonihaveområder skal fortrinsvis være offentligt ejede og udlejning finde sted gennem Kolonihaveforbundet eller tilsvarende selvejende institution.

Kolonihaveområder kan kun nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det og på betingelse af, at der etableres nye kolonihaveområder til erstatning for dem, der nedlægges.