Turistattraktioner og fritidsmuligheder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Have turistfaciliteter, der kan tiltrække besøgende til Randers fra hele landet.

Tilbyde gode fritidsmuligheder.

Understøtte initiativer og indsatser i forhold til igangsatte projekter til gavn for turismen og fritidsmulighederne i kommunen.

Det er vigtigt, at Randers Kommune kan tilbyde turistfaciliteter, der kan tiltrække besøgende til Randers fra hele landet og samtidig kunne tilbyde kommunens borgere gode oplevelser og fritidsmuligheder. Det sikres blandt andet ved at støtte op om større samlende projekter som Naturpark Randers Fjord, rekreative faciliteter langs Gudenåen, Vorup Enge og Randers Regnskovs projekt ’Tidsrejsen’, samt at tænke fritid og naturoplevelser ind i byplanlægningen blandt andet i forbindelse med Byen til Vandet.

Randers Regnskov er Randers Kommunes største turistattraktion, hvor den besøgende kommer helt tæt på dyr og planter. Randers Regnskov arbejder kontinuerligt med udvikling af attraktionen og der arbejdes pt. på etablering af udstillingen Tidsrejsen, der åbner i 2021. Udstillingen Tidsrejsen fokuserer på biodiversiteten og landskabet i Randers kommune i tidsperspektiv, og der er i den forbindelse indledt et formaliseret samarbejde med Randers Kommune og Museum Østjylland, der bl.a. indbefatter formidling af 52 friluftsoplevelser i Randers Kommune og en fælles digital platform til oplevelserne og en tematiseret formidlingsindsats til skoler. Den kommende udstilling skal spille sammen med en række andre projekter i området, der skal håndtere stormflodssikring, overfladevand, natur og infrastruktur i bydelen.

 

Retningslinjer:

Tu. 1

Naturpark Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers midtby til Randers Fjords udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Naturpark Randers Fjord afgrænses som vist på kort og dækker et areal på 29.250 ha.

Randers Fjord rummer nogle af de største natur- og herlighedsværdier i Randers- og Norddjurs kommuner, med en unik natur, store kulturværdier og spændende landsbyer. Ved Randers by, hvor Gudenåen løber ud i fjorden, findes et af landets største indlandsådeltaer, og ved Udbyhøj, hvor Randers Fjord løber ud i Kattegat finder man et af landets største og eneste østvendte fjorddeltaer.

Friluftsrådet definerer en naturpark således: ”Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterede landskaber er karakteristiske for landets forskellige egne og bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. ” Citat fra Vejledning fra Friluftsrådet 2013, Danske Naturparker - Hvordan kommer vi i gang?

Fundamentet for mærkningsordningen er 10 kriterier, der ses i link til Friluftsrådets ’De 10 kriterier for Danske Naturparker’

Naturpark Randers Fjord blev certificeret som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker 1. februar 2018. Certificering løber fem år. Naturpark Randers Fjord kan derefter ansøge om recertificering. I hver certificeringsperiode udarbejdes en naturparkplan, der detaljeret beskriver indsatserne i Naturpark Randers Fjord på følgende området;

  • Natur
  • Friluftsliv
  • Formidling
  • Kultur
  • Erhverv og Turisme

Link til naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord ses i boks.

Randers Kommune samarbejder om Naturpark Randers Fjord med Norddjurs Kommune, Visit Aarhus og de to kommuners lokale aktionsgrupper (LAG Randers-Favrskov og LAG Djursland). Der er nedsat et naturparkråd, der samlet rådgiver kommunerne i spørgsmål vedr. Naturpark Randers Fjord i.f.t natur, kultur og friluftsliv, lodsejere, lokale borgere, brugergrupper og andre interessentgrupper.

Tu. 2

Udviklingsmuligheder for større attraktioner, såsom Randers Regnskov bør understøttes. Der skal dog ske en afvejning af hensynet til naboer, øget trafik, klimatilpasning og andre relevante arealinteresser.

Byrådet vil så vidt muligt understøtte udviklingsmulighederne for de større turistattraktioner i Randers Kommune.

Udvidelsen af Randers Regnskov med Tidsrejsen bliver en vigtig del af Randers fremover. Derfor har Byrådet krav til målsætningerne for byens udvikling, som projektet skal understøtte:

  • Tidsrejsen skal udformes så offentligheden får en forbedret adgang til Gudenåen og naturområderne ift. i dag. Tidsrejsen skal bidrage til at trække det grønne element ind til byen.
  • Samspillet med Randers midtby og Byen til Vandet har høj prioritet.
  • De mange besøgende stiller betydelige krav til infrastrukturen - især langs Viborgvej. Det er vigtigt at skitsere løsningsmodeller for trafikhåndteringen tidligt i processen.