Byliv i Randers Midtby

Byrådet vil:

Indgå i en konstruktiv dialog med et bredt udsnit af midtbyens aktører.

Understøtte koblingen mellem byudviklingsprojektet ’Flodbyen Randers - Byen til Vandet’ og midtbyen.

Udvikle tiltag der skaber mere kvalitet i midtbyen, og som gør midtbyen spændende og indbydende at bo og opholde sig i.

Styrke tilgængeligheden for alle trafikanter - gående, cyklister, bilister - med en demokratisk tilgang og fokus på mobilitet.

Værne om Randers midtbys arkitektoniske og historiske kvaliteter – også når der anlægges nyt.

 

Randers midtby er kommunens centrum, og byder på hyggelige handelsgader med historisk arkitektur, specialbutikker og stemningsfyldte byrum med stort potentiale. Indsatsen for at styrke midtbyen er i stor fokus, ikke bare for Byrådet, men også for midtbyens aktører.

Et af Byrådets visioner 2019-22, er at være en attraktiv bosætningskommune. En forudsætning for at trække flere borgere til er blandt andet en levende, attraktiv midtby. Et sted med gode mangfoldige oplevelser og events. Midtbyen skal fremstå som en samlet oplevelse, hvor detailhandel, kulturtilbud, spisesteder, serviceerhverv og aktiviteter i byrummene går op i en højere enhed.

Succes kommer ved godt samarbejde, hvilket forventes at være nøglen til en velfungerende midtby. Ambitionen er, at Randers Kommune, forretningsindehavere, ejendomsejere, foreninger og lignende, i langt højere grad samarbejder med det fælles mål, at forskønne og opgradere det kvarter de er tilknyttet. På den måde kan vi sammen udvikle og styrke bymidten som et socialt og kulturelt mødested - et kraftcenter og en katalysator for udvikling og vækst i hele Randers Kommune.

Byrådet har med den Strategisk udviklingsplan for Randers Midtby vedtaget 4 strategier, som værende retningslinjer for midtbyens udvikling. Med udgangspunkt i strategierne, er der udpeget en række initiativer og handlinger, der skal understøtte og styre udvikling mod en mere levende og attraktiv midtby.

 

Strategisk udviklingsplan for midtbyen: De 4 strategier, der sætter retningen for midtbyens udvikling.

 

Retningslinjerne er fastsat ud fra de 4 strategier og sætter retningen for den fremtidige fysiske planlægning og udvikling i Randers Midtby. Retningslinjerne skaber sammenhæng mellem midtbystrategien, kommuneplanen og lokalplaner for midtbyen.

 

Retningslinjer:

Rm. 1

Randers midtby skal tilbyde en række tiltag, der gør det interessant og oplevelsesrigt at bevæge sig igennem gaderne og tage ophold på pladser og i byrum.

Oplevelserne i midtbyen skal være af god kvalitet, kommunikeres tydeligt og se godt ud. Byrummene skal udvikles med karakterer, der understøtter stedets særlige identitet og atmosfære. Midtbyen skal have indhold, der er værd at komme efter - aktiviteter, oplevelser og steder med en inviterende indretning hele året rundt. Midtbyen skal tilbyde besøgende bedre forbindelser til handelsområdet. Den besøgendes oplevelser og orientering inde i midtbykernen skal prioriteres, så det er sikkert og trygt at færdes i handelsgaderne.

Læs blandt andet om tiltaget ’oplevelsesruter’ og flere andre i den Strategiske Midtbyplan.

Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Oplevelsesruter til bykernen.

Rm. 2

Udvikling og tiltag i midtbyen skal så vidt muligt ske gennem grønne og bæredygtige løsninger.

En politisk målsætning er, at Randers skal være en grøn og bæredygtig by, der tænker i helheder og sammenhænge. Byen skal fremtidssikres med respekt for natur og miljø igennem klimavenlige løsninger. Rekreative løsninger skal sammentænkes med eksempelvis regnvandshåndtering, der kan give flere kvaliteter til byens gader og byrum.

Læs mere om klimatilpasning i midtbyen her.

Rm. 3

Omdannelse og anvendelse i midtbyen skal skabe synergi mellem et koncentreret handelsliv og nye muligheder for attraktive byboliger og byerhverv.

Randers Midtby har masser af potentiale, og der er plads til gode initiativer. For at styrke udviklingen og det attraktive handelsmiljø skal der arbejdes aktivt for at tiltrække investorer til de muligheder for byboliger og byerhverv, som opstår i midtbyen.

Der skal arbejdes på at skabe synergi mellem forskellige anvendelser, som giver en spændende midtby, der appellerer bredt. Flere boliger i midtbyen og nye typer af byerhverv vil kunne bidrage til liv uden for butikkernes åbningstider.

Rm. 4

Midtbyen skal udvikles i sammenhæng med byudviklingsprojektet ’Flodbyen Randers - Byen til Vandet’.

Med projektet ’Flodbyen Randers – Byen til Vandet’ omdannes arealerne ved Randers havn og naturen trækkes helt ind i midtbyen og forbinder de store naturområder ved floddeltaet i øst med fjordlandskabet i vest. På den måde styrkes den unikke nærhed mellem middelalderbykernen og naturen, som kendetegner Randers midtby.

Byudviklingsprojektet er en omdannelse af Randers by og havn, som vil have stor indflydelse på midtbyen. Dytmærsken, busterminalen og den nederste del af Østervold er en del af afgrænsningen for Flodbyen Randers, hvilket griber langt ind i midtbykernen. Her skal der skabes sammenhæng, der binder byudviklingsprojektet op på midtbyen og de eksisterende forbindelser.
Samtidig er Flodbyen Randers - Byen til Vandet et infrastrukturprojekt, der skal løse trængselsproblemerne ved Randers bro, som vil bevirke mindre trafik på Havnegade, der adskiller midtbyen og vandet og vil få stor betydning for midtbyens forbindelse til vandet og naturen – hvilket er to af de helt store og unikke kvaliteter ved Randers midtby.

Se afsnit om Flodbyen Randers - Byen til Vandet.