Byomdannelse og fortætning

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Bidrage til en bæredygtig byudvikling igennem omdannelse af tidligere erhvervsarealer til nye byfunktioner.

Øge befolkningstætheden i Randers midtby igennem fortætning for at understøtte handels- og kulturlivet og udnyttelsen af den kollektive trafik.

Styrke de enkelte kvarterers identitet igennem målrettet byomdannelse på udvalgte arealer.

 

Randers Kommune vil arbejde for, at der gradvist skabes større befolkningstæthed i og omkring midtbyen, på Flodbyen Randers – Byen til Vandets arealer og i nærhed til de rekreative værdier, hvor Gudenå møder Randers Fjord. Når det er attraktivt at flytte til midtbyen, skabes en levende bymidte, en bedre udnyttelse af den kollektive trafik samt mulighed for et mere spændende handels- og kulturliv. Hermed skabes plads til flere mennesker i boliger af høj kvalitet, hvilket også kan bidrage til liv hele døgnet. Igennem balanceret omdannelse imødekommes krav til høj boligkvalitet og ønsker om mere plads pr. beboer.

Det vigtigste redskab for at skabe større befolkningstæthed er byomdannelse. Omdannelse skal ikke bare give nye boliger, men også tilføre byen nye rekreative områder. Byomdannelse bidrager til en øget variation af bosætningstilbud i kommunen og understøtter områdets historie og egenart. Strategisk udviklingsplan for Randers midtby fra 2019 indeholder en række punkter omkring principper for fortætning, arealer med potentiale for omdannelse samt begrønning af midtbyens bygninger og byrum.

De vigtigste byomdannelsesområder i Randers midtby er havneomdannelsesprojektet Flodbyen Randers - Byen til Vandet, omdannelsen af den tidligere togfabrik Scandia igennem projektet Sporbyen Scandia samt omdannelsen af Kasernen. Herudover er der en række mindre arealer med potentiale for byomdannelse og fortætning.

Midlertidig anvendelse i forbindelse med byomdannelse

Randers Kommune ønsker at skabe mulighed for, at tomme bygninger og de omgivende ubebyggede arealer og vandarealer kan udnyttes til midlertidige formål, inden en egentlig omdannelse og byudvikling muliggøres. De midlertidige aktiviteter medvirker til at skabe tryghed og forskellige former for ny identitet i funktionstømte bygninger og områder, og gavner hermed områdernes udvikling på både kort og lang sigt. De midlertidige anvendelser understøtter desuden en bæredygtig forvaltning af samfundets ressourcer ved at muliggøre en fortsat anvendelse af ældre, eksisterende byggeri. Det skaber rammer for kreative iværksættere og medvirker til at skabe ny identitet i ellers funktionstømte områder.

 

Retningslinjer:

Bo. 1

Der er udpeget byomdannelsesområder som vist på kort. I disse områder er der ved omdannelse særlige regler for støj.

For byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området før området kan omdannes.

I lokalplaner for byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området, hvor boliger m.v. i en begrænset periode kan udsættes for en lidt højere støjbelastning (max. 5 dB) fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening. I områder med vandarealer skal adgangen til vandet sikres, og brugen af vandet kan reguleres.

Områder som i fremtiden er potentielle byomdannelsesområder udlægges som perspektivområder. Her gælder der ikke nogen begrænsninger i medfør af planlovens § 11, men området vil på sigt kunne udlægges som byomdannelsesområder.

Byrådet vil i byomdannelsesområder så vidt muligt give mulighed for midlertidige anvendelser til at opstarte og understøtte byomdannelsen.

Bo. 2

Arealer med potentiale for byfortætning i Randers midtby er angivet på kort. Der kan tillades fortætning udover udpegningerne, såfremt projekterne er i overenstemmelse med øvrige retningslinjer for fortætning.

Strategisk udviklingsplan for Randers midtby udpeger en række områder med potentiale for fortætning. Strategien skal understøtte en bæredygtig fortætning, hvilket indebærer et koncentreret handelsliv og skaber muligheder for nye byboliger og byerhverv. Kortet viser både områder under planlægning, allerede planlagte områder og projekter under opførelse. Inden for kvarteret Sømmen (markeret med blåt på kortet nedenfor) skal projekter synliggøre den bagvedliggende bykerne og den unikke kulturarv heri. Endvidere skal projekter i Sømmen udvikles i sammenhæng med henholdsvis Flodbyen Randers - Byen til Vandet og områderne ved Regnskoven og Hvidemølle.

Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Udpegning af områder med potentiale for omdannelse i midtbyen

Bo. 3

Fortætning i midtbyen skal tilpasses skala, karaktertræk og identitet i det pågældende kvarter og iscenesætte byens unikke bygningsarv.

Strategisk udviklingsplan for Randers midtby inddeler bymidten i seks kvarterer med hver deres iboende kvaliteter. Områderne er;

  • Kernen, kendetegnet ved bevaringsværdige huse, snørklede gader og koncentration af byens handels- og restaurationsliv
  • Kulturstrøget, karakteriseret ved kulturinstitutionerne og det kunstnerisk præg i byrum og bygninger
  • Østergadekvarteret, præget af bevaringsværdige bymiljøer og blandet anvendelse
  • Sømmen, hvor forbindelsen mellem bykernen, Gudenå og Randers havn skal styrkes
  • Vestervoldkvarteret, kendetegnet ved smalle, brostensbelagte gader og byhuse
  • Klosteret, karakteriseret ved klosterbygningerne og som et grønt åndehul i byen

Fortætning og byomdannelse skal indpasse sig i og understøtte det enkelte kvarters særlige identitet, skala og karaktertræk.

Strategisk udviklingsplan for midtbyen: Midtbyens kvarterer med hver deres særegne identitet

Bo. 4

Fortætning må ikke ske på bekostning af grønne rekreative områder og friarealer. Fortætning skal så vidt muligt understøtte og bidrage til grønne områder i midtbyen og adgangen til Gudenå og Randers Fjord.

Igennem strategisk udviklingsplan for Randers midtby arbejdes der for en grønnere midtby med højere kvalitet af grønne områder og samtænkning af investeringer, herunder ved nyt byggeri og klimatilpasningsprojekter. Middelalderbyens trange gader medvirker til, at pladsen er knap og aktiviteterne koncentreret på et lille areal. Derfor skal det grønne også tænkes ind i forbindelse med nyt byggeri og renovering af eksisterende byggeri i midtbyen. Dette kan ske igennem grønne forarealer, grønne facader eller begrønning af tagterasser.