En helhed - seks karakterområder

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre at byudvikling sker med udgangspunkt i lokale identiteter og kvaliteter.

Sikre en helhedsorienteret byudvikling.

 

Randers Kommune består af mange stærke bysamfund og forskelligartede landsbyer samt natur- og kystområder, der tilsammen skaber en stærk helhed. En helhed med omdrejningspunkt i Randers by placeret hvor Å bliver til hav – Hvor det ferske bliver salt.

Kommunens potentiale udfoldes gennem udvikling af byer og landsbyer med afsæt i det enkelte lokalsamfunds kvaliteter og den styrke, som forskellighederne skaber. Naturen, landskaberne og kulturarven vil være katalysatorer for at skabe vækst og identitet i de forskellige egne.

En attraktiv bosætningskommune handler ikke kun om at kunne bo i det rigtige hus, i det rigtige kvarter til den rigtige pris. Det handler også om at indgå i fællesskaber – med naboerne, omkring sport, kultur og aktiviteter eller i det store fællesskab i kommunen. Kultur og byliv samler mennesker, og skaber rammerne for møder mellem mennesker. Både i Randers midtby men også i andre bydele og mindre byer. Byvækst handler også om at skabe levende, tætte og kompakte byer. De enkelte byområder bør indeholde en diversitet i boligformer og størrelser, så man kan blive i sit lokalområde, hvis livssituationen ændrer sig.

Mindst muligt areal inddrages til byudvikling, så der skabes tætte byområder med adgang til naturen og åndehuller. Ved at skabe forbindelser mellem egne og bydele, fx med rekreative områder og kulturelementer, udvides oplevelsen af byernes muligheder. Gennem grønne rekreative sammenhænge i kommunen skabes forbindelser på tværs af egnene.

Randers Kommune deles op i seks karakterområder, der hver spiller en rolle i udviklingen af kommunen som helhed med hvert sin identitet og styrke.
I alle seks områder skal der planlægges for det almindelige behov for boliger, lokale erhverv mv., men der skal samtidig arbejdes for at videreudvikle områdernes forskellighed og profilering, så de seks områder kan vækste og leve.

 

Retningslinjer:

Eh. 1

Opdelingen af Randers Kommune i de seks karakterområder ­Fjordbyerne, De åbne vidder, Skov- og Sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og By­ udgør den overordnede ramme for den strategiske udvikling af kommunen.

De seks karakterområder understøtter en fortsat udvikling af Randers by som kommunens centrale kraftcenter, samtidig med at der er rum til udvikling af kommunens øvrige egne og byer, med respekt for størrelse og forskellighed.

Eh. 2

Fjordbyerne er området, der geografisk strækker sig fra Randers by i syd mod nord langs Randers Fjord.

Området langs fjorden rummer blandt andet byerne Tjærby, Vestrup, Albæk og Østrup, der alle repræsenterer et helt særligt landsbymiljø, hvis identitet den fremtidige planlægning skal både udvikle og bevare.  

Naturen er drivkraften, hvor Naturpark Randers Fjord udgør en særlig stor rekreativ værdi.
Byrådet ønsker blandt andet at understøtte en rekreativ sammenhæng mellem landsbyerne samt en øget forbindelse til Randers Fjord. Naturen kan trækkes ind til Randers by og understøtte et aktivt liv i byen ved etablering af en rekreativ stiforbindelse fra Randers til Udbyhøj på nordsiden af fjorden og til Uggelhuse/Floes på sydsiden.

Der skal ikke etableres nye boligområder, men byrådet ønsker at understøtte omdannelse af eksisterende landsbyer, med respekt for den nuværende identitet og historie.
Boliger til ældre kan samles i enkelte landsbyer og dermed understøtte nytænkning af landsbymiljøer, så borgere kan blive i lokalområdet, når livet ændrer sig.

Området omkring Mellerup og Udbyhøj samt Udbyhøj Lystbådehavn har potentiale for turisme og fritidsliv, hvorfor byrådet ønsker at arbejde videre for ferieboliger og sommerhuse.

Eh. 3

De åbne vidder strækker sig langs kommunegrænsen mod nord og afgrænses mod vest af E45 og mod øst af de inddæmmede enge i nærheden af Randers Fjord.

Områdets særlige karaktertræk er de åbne vidder og det åbne land. Her forenes kulturhistorie med plantager og hede samtidig med, at der er plads til produktion. I De åbne vidder er der landsbyer med stærke fællesskaber og gode lokalsamfund.

Området rummer Kastbjerg Ådal og blandt andet byerne Spentrup, Asferg, Harridslev og Gimming.
Særligt Asferg har med sin placering få minutter fra E45 og nærhed til Randers by potentiale for bosætning.
Harridslev og Gimming har potentiale for fremtidig byudvikling, såfremt Østforbindelsen over Randers Fjord mellem Dronningborg og Romalt/Assentoft etableres (se også afsnit om Veje).

Byrådet ønsker at understøtte infrastruktur øst-vest på tværs af De åbne vidder samt Østforbindelsen.

I De åbne vidder ønsker byrådet at understøtte naturoplevelser ved etablering af bynær natur omkring byerne samt rekreative forbindelser byerne imellem, så netværket mellem byerne understøttes (se også afsnit om Grøn struktur). 

Byrådet ønsker at understøtte udvikling ved at tilbyde et varieret boligudbud, der fordrer tiltrækning af forskellige målgrupper. Udvikling skal understøtte de eksisterende kvaliteter og livet i de mindre byer, så nuværende borgere kan blive i nærområdet, når livet ændrer sig. Det er vigtigt at have den rigtige prioritering mellem villagrunde og tæt-lav/seniorboliger.

Eh. 4

Skov- og Sølandskabet udgør den nordvestlige del af Randers Kommune og afgrænses mod syd af Nørreådalen samt af E45 mod øst.

Det helt særlige ved Skov- og Sølandskabet er de smukke landskabsformer, der vidner om det gamle istidslandskab – her fortæller naturområderne hver sin historie.
Området rummer blandt andet Læsten Bakker, Hvidding Krat, Ådale og naturnationalparken Fussingø. Her findes kulturarv samt landsbyer med hver sit særpræg.

Her er et stort potentiale for at understøtte naturoplevelser, rewilding og outdoor living. Byrådet ønsker at forbinde naturområderne med en rekreativ sti samt at etablere en cykelsti, der kan forbinde byerne Fårup, Kousted, Øster Bjerregrav og Tånum.

I Skov- og Sølandskabet ønsker byrådet at understøtte byudvikling ved at etablere bæredygtige byer, samt ved omdannelse. Byerne Øster Bjerregrav og Tånum er med deres placering i forhold til hovedinfrastruktur og natur potentielle for bosætning med bæredygtighed for øje.

Eh. 5

Ådalen udgør den sydvestlige del af Randers Kommune og afgrænses mod syd af kommunegrænsen og mod nord af Nørreådalen.

I området er det særligt Gudenåens forløb og naturen omkring, der karakteriserer stedet.
Ådalen rummer blandt andet byerne Langå og Stevnstrup, som udgør de største potentialer for bosætning.

Langå er stationsby og derfor koblet direkte op med Aarhus, Viborg og Randers, og her findes et rigt kultur- og musikliv. En del af de gamle stationsbygninger rummer kulturliv og iværksætteri.
Stevnstrup ligger naturnært med kort afstand til Randers.
I området findes flere landsbyer, med en helt særlig landsbyidyl. Her ønsker byrådet at skabe rammer for det gode landsbyliv.

Byrådets ønsker at udnytte Gudenåens potentialer – både i forhold til bosætning, men også i forbindelse med klimaindsats. Her er et stort fokus på bæredygtighed og natur og her kan med fordel etableres flere spredningskorridorer, så vildt nemmere kan bevæge sig rundt langs Gudenåen.

Byudvikling kan her ske ved at etablere mere tæt-lav bebyggelse særligt i Langå. Herved kan en bredere målgruppe for bosætning tiltrækkes.  

Eh. 6

Forstæderne udgør den sydlige del af Randers Kommune.

Forstæderne fordrer til vækst særligt med placeringen tæt ved E45 og nærheden til Randers og Aarhus.
Området rummer blandt andet landsbyerne Assentoft, Haslund og Munkdrup. Særligt i Assentoft og Munkdrup ønsker byrådet at understøtte bæredygtig byudvikling. I Munkdrup ved en fortætning omkring den nuværende landsby samt etablering af en ny landsby, Munkdrup Bakker, langs bakkestrøget mod ådalen. 

Eh. 7

Området By rammesætter den centrale del af Randers Kommune – Randers By.

Det særlige ved Randers by er en helt speciel kombination af by og natur. Byen har et stærkt kulturliv rammesat af den historiske middelalderby. Her skal byudvikling gives en forskellighed ved at bygge videre på de enkelte områders unikke historie.

Byrådet ønsker at understøtte den blandede by med en blandet beboersammensætning og forskellige boligtyper. Der er et fokus på uddannelsesinstitutionerne i Randers by, hvilket kan medføre et øget behov for ungdomsboliger og studieboliger. Byudvikling skal ske ved fortætning og omdannelse af eksisterende arealer.

Naturen skal trækkes ind i Randers by og danne fællesrum i byen, og de grønne potentialer ved Gudenå og Randers Fjord skal understøttes. Dette udfoldes særligt igennem byudviklingsprojektet ”Flodbyen Randers - Byen til Vandet”, der er det største af sin art i Randers bys historie. Byrådet ønsker at understøtte infrastruktur herunder Klimabroen, som er en del af ”Flodbyen Randers - Byen til Vandet”.