Randers regionalt

Byrådet vil:

Sikre sammenhængende naturområder og rekreative grønne områder i samarbejde med nabokommuner i Østjylland.

Sikre høj mobilitet til kommuner i den østjyske millionby, for kommunens egne borgere såvel som borgere fra andre kommuner, der arbejder og handler i Randers Kommune.

Understøtte fællesskaber imellem byer i landdistrikter, der rækker ud over kommunens grænser.

 

Randers Kommune er en del af Business Region Aarhus, et samarbejde imellem 12 østjyske kommuner. Østjylland er det største vækstområde uden for hovedstaden og huser over en million indbyggere og en halv million arbejdspladser. Randers er placeret midt imellem to større universitetsbyer og er infrastrukturelt forbundet igennem E45 og jernbanenettet med rejsetider til Aarhus og Aalborg på henholdsvis ca. 30 og 45 minutter. Således kan indbyggere i Randers nå ca. 450.000 arbejdspladser inden for en time i bil. Med udvidelse af E45, elektrificering af jernbanenettet, letbane eller BRT fra Randers til Aarhus og et stigende antal arbejdspladser omkring E45 og Aarhus Nord har Randers en central og attraktiv placering i regionen i forhold til erhverv og bosætning.

Randers i en regional kontekst (illustration fra Planstrategi 2018)

Tre scenarier for udviklingen af Østjylland

Igennem projektet ”På vej mod et strukturbillede for Østjylland” er der opstillet tre scenarier for den fremtidige, bæredygtige udvikling af regionen med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Projektet er et samarbejde imellem de østjyske kommuner, de regionale erhvervssamarbejder og Arkitektskolen Aarhus. Scenarierne har til formål at fungere som diskussionsgrundlag for beslutningstagere omkring regionens udviklingsmuligheder og scenarierne kan supplere hinanden. Derudover følges scenarierne op af en række handlemuligheder på det nationale, regionale og lokale niveau. De tre scenarier er:

  1. Østjylland – med natur og miljø som driver
   Byvæksten koncentreres i de syv største byer og naturen får mere plads i det åbne land
  2. Østjylland – Nordeuropas nye vækstregion
   Fokus på bedre forbindelser til de øvrige nordeuropæiske byregioner
  3. Østjylland – den nære velfærdsby
   Med fokus på nære fællesskaber i de mindre bysamfund

Nedenstående retningslinjer tager udgangspunkt i de tre udviklingsscenarier ovenfor og hvordan Randers Kommune kan tage aktivt del i udviklingen og implementeringen af disse.

 

Retningslinjer:

Rr. 1

Randers Kommune skal igennem samarbejdsprojekter med nabokommunerne sikre sammenhænge imellem store naturområder og grønne rekreative områder, særligt omkring Gudenå, Nørreå, Naturnationalparken Fussingø og Naturpark Randers Fjord.

Den østjyske byregion forbindes af de store, sammenhængende landskaber og særligt omkring ådalene og fjorden og deres store naturværdier er Randers Kommune forbundet til nabokommunerne. Større sammenhængende naturområder kan danne grundlag for stærkere fortællinger med større gennemslagskraft i forhold til turisme og bosætning ud over kommunens grænser.

Vandet i åerne og fjorden binder kommunerne sammen og skaber fælles muligheder. Men vandet skaber også indbyrdes afhængigheder – særligt på klimatilpasningsområdet, hvor fælles løsninger er nødvendige. Omkring Gudenå medvirker Randers Kommune i Gudenåsamarbejdet sammen med Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner. Her er der fokus på oplevelser og kulturhistorie omkring Gudenå, blandt andet omkring konkrete projekter som Trækstien mellem Randers og Silkeborg. Omkring Nørreådalen samarbejder Randers Kommune med Favrskov og Viborg Kommuner samt Københavns Universitet omkring en fælles landskabsstrategi, Landskabsstrategi Nørreådalen, med inddragelse af en lang række aktører. Omkring Randers Fjord samarbejder Randers Kommune og Norddjurs Kommune om at skabe et mere sammenhængende naturområde i den certificerede Naturpark Randers Fjord.

Rr. 2

Byudvikling af bolig- og erhvervsområder skal så vidt muligt ske med gode forbindelser til det overordnede vej- og jernbanenet i den østjyske byregion. Infrastrukturelle forbindelser til denne skal styrkes.

Stærke forbindelser og korte rejsetider til arbejdspladser i den østjyske byregion er afgørende for udvikling af attraktive bolig- og erhvervsområder i Randers Kommune. I forhold til erhverv og bosætning er adgang til E45 et vigtigt parameter og tilgængeligheden til denne skal forbedres, både for bydele i Randers by såvel som for byer i kommunens landdistrikter. Adgang til kollektiv trafik i form af tog og bus er væsentligt og øget brug af kollektiv transport er en vigtig brik i kommunens ambitioner om CO2-reduktion.

Ved at placere nye bolig- og erhvervsområder i nærhed til kollektiv trafik og E45 forkortes rejsetiden for borgere, der ønsker at pendle til andre kommuner i den østjyske byregion. Herudover vil udvidelse af E45, elektrificering af jernbanenettet og letbane eller BRT fra Randers til Aarhus yderligere reducere rejsetider og gøre Randers mere attraktiv som erhvervs- og bosætningskommune.

 

Rejsetider fra Randers by i bil

Rr. 3

Udvikling i landdistrikter bør understøtte fællesskab imellem byer, eksempelvis med fokus på sammenhængende landskabstræk, kulturhistoriske sammenhænge og idrætsfaciliteter, der også rækker ud over kommunegrænsen.

De enkelte landsbyers bosætningspotentiale og fortsatte udvikling understøttes bedst ved at tænke dem i sammenhænge med andre byer, hvor byerne supplerer hinanden i forhold til blandt andet servicefunktioner og rekreative værdier. Sammenhængene øges ved at styrke byernes fællesskaber omkring de vigtigste landskabstræk og naturområder i kommunen og forme særegne områdeidentiteter baseret på landskab og kulturarv i området. Disse fællestræk og netværk kan give de enkelte landdistrikter i kommunen stærkere og mere veldefinerede identiteter og fortællinger for området, med større gennemslagskraft ud over kommunegrænsen for tilflyttere og besøgende. Ved at basere disse fællesskaber på de store åløb eksempelvis, rækker områdeidentiteterne også ud over kommunegrænsen til nabokommunerne. Se mere om områdeidentiteterne under afsnittet En helhed - seks karakterområder.