Udvikling i landdistrikter

Byrådet vil:

Understøtte udvikling af levedygtige landsbyer og landdistrikter.

Arbejde for at det er attraktivt at bo og bosætte sig i landdistrikterne i Randers Kommune gennem et varieret boligudbud og ved at understøtte muligheder for forskellige livsformer.

Sikre at det er attraktivt at drive virksomhed i landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune.

 

Randers Kommune ønsker, at der er dynamik, vækst og udvikling i landdistrikterne. Mere end en tredjedel af Randers Kommunes befolkning bor uden for Randers by. Byerne udenfor Randers by har alle sin særlige identitet, sine styrker og sine ressourcer.

Det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i landdistrikterne i Randers Kommune. Det skal være muligt at nyde naturen, roen og det lokale fællesskab. Kommunens landsbyer skal være et attraktivt alternativ til bosætning i de store byer.

Der er stor forskel på landsbyernes udvikling og derfor også stor forskel på, hvilke behov for støtte og vejledning borgerne har i de enkelte landsbyer og områder. Derfor tilbyder kommunen forskellige indsatser i landdistrikterne afhængig af det enkelte områdes ressourcer og behov.

Begrebet landdistrikter dækker alle byer og det åbne land udenfor Randers by.

Indsatser i landdistrikterne

  • Landdistriktsservice: Randers Kommune ønsker at understøtte udvikling og private initiativer i landdistriktet. Landdistriktsservice består af et tværfagligt team af medarbejdere, der giver råd og vejledning til, hvordan forskellige initiativer kan realiseres.
  • Lokale udviklingsplaner: Randers Kommune ønsker at fremme det lokale initiativ og ejerskab. Dette gøres blandt andet ved at understøtte udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner. En lokal udviklingsplan er et strategisk værktøj, der kan bidrage til øget fællesskab og fælles retning samt igangsætte lokale initiativer.
  • Randers Kommunes landsbypulje: Randers Kommune vil understøtte borgerdrevne projekter i landdistrikterne. Foreninger og lokalsamfund kan søge støtte fra kommunens landsbypulje ved åbne ansøgningsrunder to gange årligt. Puljen finansierer projekter og initiativer, der understøtter landdistriktspolitikken.
  • Digital infrastruktur: Randers Kommune vil have en digital infrastruktur, der er moderne og tidssvarende. Randers Kommune arbejder målrettet for at sikre, at alle virksomheder og borgere har adgang til højhastighedsbredbånd og god mobildækning.
  • Netværksdannelse: Det lokale fællesskab blandt borgere er en styrke i landdistrikterne. Randers Kommune har et digitalt ressourcekort, hvor alle landsbyer i kommunen er repræsenteret. Kortet fungerer som et værktøj, hvor borgere og landsbyer kan søge inspiration og finde kontaktoplysninger på hinanden. Randers Kommune kan facilitere etablering af landsbyklynger for at understøtte samarbejde på tværs af landsbyer.
  • Markedsføring: I samarbejde med lokale borgere udarbejder kommunen markedsføringskampagner for at tydeliggøre områdernes bosætningspotentialer og synliggøre byernes identiteter og stedbundne potentialer.
  • Strukturplaner for landsbyer: I samarbejde med lokale borgere kan kommunen udarbejde strukturplaner for landsbyerne. En strukturplan er et ikke juridisk bindende dokument, der beskriver en landsby - eller områdes potentialer og fysiske udviklingsmuligheder. Strukturplanen kan blandt andet anvendes til at vurdere potentielle ændringer i rammeudlæg.

Landsbyfornyelse 

  • Områdefornyelse: Randers Kommune anvender områdefornyelse som et aktivt redskab i udviklingen af landdistrikterne fysiske miljø. En helhedsorienteret områdefornyelsesindsats i nedslidte eller problemramte områder, skal sikre at områderne bliver attraktive for bosætning og privat investering.
  • Bedre boligkvalitet i landdistrikterne: Randers Kommune understøtter sunde og tidssvarende boliger, hvis markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse. Indsatsen følger op på henvendelser og bekymringer om dårlig boligkvalitet og søger proaktivt at sikre en forbedret boligkvalitet blandt andet ved at yde tilskud til opkøb og nedrivning af dårlige og skæmmende boliger.
  • Bygningsforbedring: Bygningsforbedringer er et af værktøjerne til at sikre et attraktivt miljø. Randers Kommune yder tilskud til bygningsforbedringer i klimaskærmen på bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne og/eller indretning af byrum, hvor der er sket nedrivning.

 

Retningslinjer:

Ul. 1

Indsatser i landdistrikterne bør udføres så helhedsorienteret som muligt og i samarbejde med de berørte borgere for at sikre lokal forankring.

Randers Kommune ønsker et stærkt samarbejde mellem landsbyer og kommunen. I samskabelse skal der ske udvikling i de landsbyer, der kan og vil. Kommunen bør så vidt muligt gennemføre projekter og indsatser i landdistrikterne i samarbejde med lokalsamfundet, for eksempel gennem samskabelsesprocesser og borgerinddragelse.

Alle strategiske indsatser, herunder lokale udviklingsplaner, strukturplaner og markedsføringsindsatser samt by- og områdefornyelsesprojekter bør som udgangspunkt tilrettelægges og gennemføres med inddragelse af lokalsamfundet. Landsbyens borgere er en vigtig ressource for at skabe ejerskab til kommunale projekter og for at kunne aktivere landsbyens udviklingspotentiale.

Ved by- og områdefornyelse lægges der vægt på helhedsorienterede projekter. Projekterne skal have lokal forankring og udvikles sammen med berørte beboere. Ved projekter lægges der vægt på, at der også sker private indsatser og investeringer.

Ul. 2

Gennem by- og områdefornyelsesprojekter skal der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes kulturarv, herunder særlige bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Randers Kommune søger at anvende byfornyelsesmidlerne, så områdets kulturarv bidrager til at forankre indsatsen hos de lokale borgere. Ved at tage udgangspunkt i kulturarven tilstræbes, at de lokale borgere oplever øget stolthed ved deres landsby, boligkvarter, lokalområde mv.

By- og områdefornyelsesprojekter skal så vidt muligt tilrettelægges med afsæt i landsbyernes kulturarv, den lokale identitet eller områdets særlige landskabelige træk. Projekterne bør tydeliggøre områdets kulturarv, formidle den lokale identitet eller understøtte områdets særlige landskabelige træk.

Begrebet kulturarv dækker over den faste kulturarv, for eksempel bygninger, strukturer og konstruktioner samt den immaterielle kulturarv for eksempel lokale fortællinger, egnsretter eller folkeviser.

Mange landsbyer har særlige kulturhistorie spor og flere landsbyer i Randers Kommune er udpeget som kulturmiljøer, blandt andet Spentrup, Hald og Udbyneder.

Byfornyelse kan give et løft til bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Dermed kan byfornyelse støtte op om et områdes historie og kulturarv.

Ul. 3

I by- og områdefornyelsesprojekter skal de grønne rekreative områder indtænkes så de støtter op om projekterne og er med til at skabe attraktive boliger og byområder.

Byfornyelse af grønne friarealer kan være et middel til at give nyt liv til nedslidte områder og sikre nærrekreative muligheder, der gør et område endnu mere attraktivt som boligområde.

Naturen er et særligt aktiv for mange, som bosætter sig på landet. Derfor skal by- og områdefornyelser understøtte områdets natur- og landskabsværdier, for eksempel gennem øget tilgængelighed til rekreative områder eller information og formidling om kommunens naturområder.

Gennem by- og områdefornyelsesprojekter bør kommunen gennemføre projekter, der skaber bedre adgang til naturen eller udvikling af rekreative områder.