Vand og klimatilpasning

Vores klima ændres globalt, og vejret bliver mere ekstremt. Der forventes mere nedbør i Danmark – især om vinteren, mens somrene sandsynligvis vil blive præget af længere tørre perioder og kraftigere regn. Ved rettidig omhu og fornuftig planlægning kan udsigten til voldsomme skybrud, havvandsstigninger, vandstandsstigninger i vandløb og åer og stigende grundvandsspejl bruges til proaktivt at skabe merværdi, når byudvikling og vandhåndtering tænkes sammen. Nytænkning, innovation og samarbejde på tværs af faggrænser er afgørende, når vigtige samfundsværdier skal beskyttes og udfordringerne i det ændrede klima håndteres. Fokus på hele vandkredsløbet er et fundament for synergi og merværdi for samfundet - rekreativt, naturmæssigt og økonomisk.

Randers Kommunes beliggenhed ved Gudenåen og Randers Fjord og med store, lavtliggende landområder omkring vandløbene kræver rettidig omhu for at reducere risikoen for, at store værdier går tabt ved oversvømmelse.

I fremtiden vil Randers midtby og de bynære arealer langs vandet blive beskyttet af Klimabroen og Klimabåndet. Klimabroen beskytter mod stormflod, samtidig med at den styrker den trafikale infrastruktur hen over fjorden.  Klimabåndet, der er et slags dige, reducerer risikoen for oversvømmelse og skaber samtidig bynær natur og muligheder for ophold, færdsel og oplevelser langs vandet.

I arbejdet med vandkredsløbet vil vi i planlægningen for overfladevand lægge stor vægt på at efterleve statens krav om god økologisk tilstand i vandløbene. Randers Kommune arbejder for, at miljøtilstanden i vores fjorde, vandløb og søer forbedres til glæde for både dyre- og plantelivet. En bedre miljøtilstand vil også sikre, at vi fortsat kan anvende vores fjorde, vandløb og søer rekreativt. Dette arbejde skal samtidig ske under hensyntagen til, at regulativets krav til vandafledning tilgodeses, og at der tages højde for vandløbenes rolle i klimatilpasningen af Randers kommune.

Rent grundvand er en forudsætning for drikkevand af god kvalitet. Vi beskytter grundvandet mod forurening og overforbrug, så Randers Kommunes borgere også i fremtiden kan få drikkevand af høj kvalitet baseret på rent og urenset grundvand. Mål for grundvandets kvalitet og retningslinjer til beskyttelse heraf fastsættes i de Statslige Vandområdeplaner. Beskyttelse af grundvandet er også vigtig af hensyn til naturen. Grundvand leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter. I områder, hvor det terrænnære grundvand står højt, skal risikoen for forsumpning i fremtidens klima samtænkes med byudvikling og anlæg af væsentlig infrastruktur.

Klima-, natur- og miljøpolitik

I 2019 vedtog byrådet en Klima-, natur- og miljøpolitik, hvori byrådets vision kommer til udtryk i 6 politiske målsætninger. Klima-, natur- og miljøpolitikken kan altså ses som en overordnet paraply, der sætter retningen for de forskellige fagområder i politikken.

Derved har Randers Kommune fundamentet i orden til fremtidens arbejde med at skabe merværdi gennem intelligent håndtering af vandet i et ændret klima.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

 

 

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene