Grundvand

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre, at målsætninger og retningslinjer i de statslige vandområdeplaner bliver fulgt.

Sikre, at kommunens borgere også i fremtiden kan få drikkevand af høj kvalitet baseret på rent og urenset grundvand.

Sikre, at beskyttelsen af grundvandet så vidt muligt prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.

 

Kvaliteten af vores grundvand er lig med kvaliteten af vores drikkevand. Det er derfor meget vigtigt at beskytte vores grundvand mod overforbrug og forurening, så der også i fremtiden er en tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet.

Staten kortlægger og udpeger områder med drikkevandsressourcer. Mål for grundvandets kvalitet og retningslinjer til beskyttelse heraf fastsættes i de Statslige Vandområdeplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal Randers Kommune, på baggrund af statens grundvandskortlægning, udarbejde indsatsplaner for at beskytte drikkevandet.

Beskyttelse af grundvandet er også vigtig af hensyn til naturen. Grundvand leverer vand til vores åer og søer, som skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter. Skovrejsning og anden grundvandsbeskyttelse bidrager med mere natur og rekreative gevinster for randrusianerne.

Randers Kommune er tilmeldt ’Giftfri Haver’. Ved at undlade brug af sprøjtemidler på kommunalt ejede arealer skabes en bedre vandkvalitet og et bedre vandmiljø.

Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele Randers Kommune. Se den i boksen Læs meGr. Formålet med redegørelsen er at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med ny planlægning i områder med drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandværker.

Kommunen har også ansvaret for planlægning af vandforsyningen til kommunens borgere og industri.

 

Retningslinjer:

Gr. 1

Drikkevand skal have den bedst mulige kvalitet, der som minimum opfylder lovgivningens krav om drikkevandskvalitet. Drikkevand skal baseres på uforurenet grundvand, der efter en simpel vandbehandling for naturligt forekommende stoffer opfylder disse krav.

Randers Kommune skal også i fremtiden have en forsyning med drikkevand af den bedst mulige kvalitet. Det forudsætter, at der vedvarende dannes nyt grundvand, som ikke forurenes på vejen ned til grundvandsmagasinerne. Rettidig omhu sikrer, at vandet i Randers Kommune er uden sprøjtemidler og med et lavt indhold af nitrat.

Gr. 2

Grundvand med god vandkvalitet fra dybereliggende og velbeskyttede grundvandsmagasiner skal som udgangspunkt kun anvendes til almen vandforsyning eller anden vandindvinding med krav om drikkevandskvalitet.

Det er meget vigtigt, at der også i fremtiden er tilstrækkelig grundvand med god vandkvalitet. Vandindvinding skal derfor målrettes, så vand af drikkevandskvalitet først og fremmest bruges til drikkevandsformål. I videst muligt omfang anvendes grundvand af sekundær kvalitet til markvanding og andre erhvervsmæssige formål uden kvalitetskrav.

Gr. 3

Placering af nye boringer og nye kildepladser skal ske ud fra en samlet afvejning af arealinteresser. Som udgangspunkt skal nye boringer og nye kildepladser til almen vandforsyning placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Ved at placere nye boringer og kildepladser i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder), opnås den bedst mulige grundvandsbeskyttelse af nye vandindvindinger.

Samtidig giver det kommunen bedre muligheder for at lave strategisk planlægning for store virksomheder, grundvandstruende aktiviteter samt generel byudvikling. Skovrejsning prioriteres som et grundvandsbeskyttende tiltag i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Gr. 4

De boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger (BNBO) skal i videst muligt omfang friholdes for nye udlæg til bolig- og erhvervsformål samt aktiviteter, som vurderes at kunne forurene vandforsyningsboringerne.

I de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) strømmer grundvandet hurtigt mod boringerne. I disse områder er grundvandet særligt sårbart overfor forurening fra jordoverfladen. Derfor kan byudvikling samt grundvandstruende aktiviteter som udgangspunkt ikke tillades nær boringer til almene vandforsyninger. 

Gr. 5

Ved byudvikling indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplande til almene vandforsyninger skal veje, parkeringspladser, regnvandsbassiner og lignende tekniske anlæg som udgangspunkt etableres med henblik på at hindre risiko for forurening af grundvandet.

Da fremtidens drikkevand primært dannes i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i vandforsyningernes indvindingsoplande, er der i disse områder en ekstra stor indsats for at forhindre nedsivning af forurenet overfladevand og andre miljøfremmede stoffer.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene