Nedbør

Byrådet vil:

Sikre, at alle nye by- og boligområder planlægges, så risikoen for oversvømmelser reduceres, også i en fremtid med ændret nedbør.

Benytte regnvandet som ressource til at skabe attraktive by- og boligområder med plads til både mennesker, vand og natur.

 

Randers Kommune har fokus på håndteringen af både de øgede nedbørsmængder og kraftigere regnintensiteter, som forventes i fremtiden. I planlægningen af nye by- og boligområder er det vigtigt, at der er plads til håndtering af vand lokalt i området. Ved at håndtere regnvand på terræn kan vandet ofte håndteres billigere end ved den traditionelle brug af rør. Samtidig giver løsningerne på terræn mulighed for at tilføre rekreative værdier til området.

 

Retningslinjer:

Ne. 1

Ved lokalplanlægning af byomdannelsesområder og nye by- og boligområder skal bygherre sikre, at området lever op til målsætningen om at reducere risikoen for oversvømmelser i nye by- og boligområder. Som grundlag for planlægningen skal bygherre udarbejde et vandhåndteringsnotat.

Planlægningen for håndtering af regnvand skal tage hensyn til området som helhed og ikke kun det konkrete projektområde, da man ikke må ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme uden forudgående tilladelse.

For at sikre dette, skal der udarbejdes et vandhåndteringsnotat som forudsætning for lokalplanlægningen. Vandhåndteringsnotatet skal beskrive, hvordan nedbør håndteres i området. Vandets strømningsveje og lavninger, hvor vandet samler sig på terræn, skal kortlægges. Det skal undersøges, om afledning af vand fra området kan give risiko for, at nedstrømsliggende arealer får øget risiko for oversvømmelse. Notatet skal også belyse områdets nedsivningspotentiale og risiko for problemer med opstigende grundvand i området.

Vandhåndteringsnotatet dækker både nedbør og ekstrem regn, og omtales også under retningslinjerne for Klimatilpasning.

Ne. 2

Når der planlægges for en mindre del af et større byudviklingsområde, udarbejdes et samlet vandhåndteringsnotat for det samlede byudviklingsområde. Der skal som minimum redegøres for, om de fysiske ændringer giver øget risiko andetsteds i byudviklingsområdet.

Vandhåndteringsnotatet skal beskrive, hvordan nedbør håndteres i området. Det skal altid undersøges, om afledning af vand fra en mindre del af et større byudviklingsområde kan give risiko for oversvømmelse andetsteds i byudviklingsområdet.

Bassiner kan etableres på tværs af lokalplanområder, hvis det giver værdi.

Ne. 3

I nye by- og boligområder skal nedbør som udgangspunkt håndteres lokalt.

Ved planlægning for nye by- og boligområder skal der redegøres for mulighederne for håndtering af nedbør med henblik på at afdække den bedst mulige teknologi til afvanding af arealerne. Hvor det er muligt, skal nedbøren håndteres lokalt ved hjælp af nedsivning. Bygherre skal undersøge muligheden for, om regnvand kan nedsives i fælles anlæg eller på egen grund. I undersøgelsen skal der blandt andet tages hensyn til lokale jordbundsforhold, forurenet jord, drikkevandsinteresser samt den nuværende og fremtidige risiko for oversvømmelser fra det terrænnære grundvand i det aktuelle område eller tilstødende områder. 

Regnvandet bør håndteres på terræn i åbne løsninger, når det samlet set vurderes at have en positiv effekt. I vurderingen skal blandt andet tages højde for natur og miljø, byliv og rekreative værdier, håndtering af skybrud samt økonomi og drift.

Ne. 4

Ved planlægning for nye by- og boligområder skal der reserveres de nødvendige arealer til håndtering af nedbør. Planlægningen bør sikre få og store regnvandsbassiner, der etableres som våde bassiner, hvor det er muligt. Bassiner placeres, hvor terrænet er lavest, og indpasses som rekreativt element, hvor det er hensigtsmæssigt, og under hensyn til beskyttelse af grundvandet.

I udviklingen af nye by- og boligområder skal der være opmærksomhed på reservering af arealer til håndtering af regnvand. Det kan være arealer til forsinkelse og rensning af regnvand inden udledning til vandområder eller nedsivning af regnvand lokalt.

For at udnytte regnvandet som ressource til at skabe attraktive boligområder bør elementer til regnvandshåndtering indpasses i større friarealer som rekreative elementer. Bassiner bør indpasses i naturlige lavninger.

Regnvandsbassiner bør etableres som få store bassiner frem for mange små.

Løsninger til håndtering af regnvand bør anlægges, så de bidrager til naturværdi og rekreativ værdi i lokalområdet.  Det kan f.eks. være regnvandsbassiner med et permanent vådt volumen, der muliggør etablering af nye naturområder med stor rekreativ værdi for borgerne i lokalområdet. Bassinerne anlægges om muligt med lav hældning (1:5) af hensyn til sikkerheden, og afhængig af beliggenhed.

Ved etablering af bassiner i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker, skal der stilles vilkår om tæt bund i bassinerne for at undgå nedsivning.

Se også de generelle rammer for regnvandshåndtering.

Ne. 5

Som et led i at reducere risikoen for oversvømmelse fra kloaksystemet i den tætte by bør regnvand i bymidten forsinkes og gøres synligt i bybilledet, så det tilfører området en rekreativ værdi. Der skal reserveres de nødvendige arealer til de elementer, som anvendes til at integrere regnvandet i bybilledet.

Klimaændringerne og fortætning af eksisterende by lægger et stort pres på kloaksystemerne. Som et led i at klimatilpasse den eksisterende by, bør der arbejdes på at adskille regnvand og spildevand ved at integrere regnvandet i bybilledet. Det kan for eksempel være forsinkelsesbassiner, regnvandsbassiner, grønne tage, permeable belægninger, regnbede eller veje, der er udformet til opbevaring eller afledning af regnvand på overfladen. Sådanne løsninger er ofte mindre omkostningstunge end ny rørlægning. Samtidig vil synlige løsninger kunne tilføre et område en merværdi.