Vandløb, søer og kystvande

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Sikre god økologisk tilstand i flere af vores vandområder, end tilfældet er i dag, og en styrket naturindsats via bl.a. den kommunale planlægning og arealanvendelse.

Sikre en stor rigdom af dyre- og plantearter og bedre miljøtilstand i søerne, vandløbene og fjordene til gavn for naturen og den rekreative udnyttelse heraf.

 

Skals Å ved Nørbæk bro under den store nedbørsmængde i februar 2020. Foto: Randers Kommune

Planlægningen for overfladevand skal sikre de miljømæssige muligheder og samtidig afveje forskellige hensyn til anvendelsen af vandløb, søer og kystvande og tage højde for mulige konflikter. Forbedring af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande skal ske under hensyntagen til eventuelle afvandingsmæssige interesser og risikoen for oversvømmelser både lokalt og længere nedstrøms.

De statslige vandplaner foreskriver målene for samspillet mellem grundvand, overfladevand og spildevand.

 

Retningslinjer:

Vs. 1

Beskyttelsen af overfladevandet sker efter de statslige natur- og vandplaner.

Staten har med baggrund i EU’s Habitat og vandrammedirektiv udarbejdet natur- og vandplaner, der fastsætter kvalitetsmål for natur- og vandområderne. Jf. EU’s vandrammedirektiv har Danmark en forpligtigelse til ultimo 2027 generelt, at have opnået god økologisk og kemisk tilstand for vandområderne. Kommuneplanen må ikke stride mod disse planer.

I Randers Kommune arbejdes der for at opfylde målene i de statslige vandplaner, så miljøtilstanden i vores fjorde, vandløb og søer forbedres til glæde for både dyre- og plantelivet. Samtidig vil en bedre miljøtilstand sikre, at vi fortsat kan anvende vores fjorde, vandløb og søer rekreativt.

Målene i vandplanerne er endnu ikke opfyldt på vej mod udgangen af 2. vandplansperiode, der strækker sig fra 2015-2021. I fjorden ses dog en begyndende positiv virkning, i takt med at udledninger af næringsstoffer, primært fra landbrugsjord, reduceres. Omtrent halvdelen af vandløbene i Randers kommune har i dag en god økologisk tilstand, når vandløbene alene betragtes ud fra en vurdering af smådyrene i vandløbene. Hvis de nye krav til vandløbenes planter og fisk medtages, opfylder cirka en fjerdedel af kommunens vandløb målsætningen.

Otte af kommunens søer er med i det nationale overvågningsprogram. Heraf har tre en samlet set moderat økologisk tilstand, tre har en dårlig økologisk tilstand og to har en ukendt tilstand.

Randers Kommune arbejder med at realisere målene i de statslige vandplaner for at forbedre vandkvaliteten.

Indsatserne i kommunen for at forbedre vandmiljøet har blandt andet omfattet krav om forbedringer i forhold til bl.a.

  • drift af landbrugsarealer
  • spildevandsudledninger til fjorden og til vandløb i det åbne land
  • overløb til vandløb i forbindelse med regn, anvendelse af lavbundsarealer
  • etablering af nye vådområder og
  • restaurering af vandløbsstrækninger.

I december 2021 kommer tredje generation af de statslige vandplaner, der nu kaldes vandområdeplaner.

Vs. 2

Udviklingsmuligheder for akvakulturerhvervet skal sikres under hensyntagen til natur, miljø og kulturmiljø.

Nye akvakulturanlæg og recirkulationsanlæg skal placeres på afstand fra vandløb og søer. Dette skal minimere miljøbelastningen på både vandløbene og de ånære omgivelser, som oftest er naturbeskyttede områder såsom ferske enge, moser og kær.

Recirkuleringsanlæg er i stigende grad blevet mere uafhængige af en vandløbsnær placering. Således kan recirkuleringsanlæg eksempelvis tænkes anbragt i nedlagte landbrugsbygninger. Anlæg kan også placeres på fjord- og kystnære lokaliteter, hvor der er mulighed for ind- og udpumpning af havvand.

Vs. 3

Med vedtagelsen af bestemmelser for private vandløb om vandløbsvedligeholdelse skal der lægges vægt på, at den naturgivne tilstand så vidt muligt genskabes. Samtidig skal det sikres, at eventuelle afvandingsmæssige interesser tilgodeses.

Private vandløb må ikke gøres dybere eller bredere uden tilladelse. De skal behandles, så vandløbenes målsætning og potentiale understøttes, og så den naturgivne tilstand af vandløbet søges genskabt. Ønsker om bedre afvandingsforhold lokalt skal vurderes sammen med nedstrømsliggende arealer og disses risiko for oversvømmelse. Der skal desuden tages stilling til vandløbets robusthed og kapaciteten i recipienten.

Vs. 4

Vedligeholdelsen af vandløb skal tilrettelægges, så vandafledningen samt dyre- og plantelivets mangfoldighed sikres.

En mere skånsom vedligeholdelse af vandløbene vil medvirke til genopretning af en god økologisk tilstand. Det er kommunens opgave at fastsætte og formidle bestemmelser for vedligeholdelsen for vandløb. Vedligeholdelsesbestemmelserne skal være i overensstemmelse med vandplanerne og vandløbsregulativer.

Vs. 5

Ved etablering af nye vandhuller i det åbne land skal der anlægges en sprøjte- og dyrkningsfri bufferzone på 10 meter omkring vandhullet.

Når der gives tilladelser til etablering af nye vandhuller i det åbne land, vil Randers Kommune stille vilkår om en sprøjte- og dyrkningsfri bufferzone på 10 meter rundt om vandhullet. Formålet hermed er at sikre en bedre natur- og miljøkvalitet i de etablerede vandhuller.

For mindre vandhuller har aktiviteter og påvirkning indenfor den umiddelbare nærhed af vandhullet stor betydning. Bufferzonen på 10 meter kan give nye vandhuller den bedste miljømæssige start og mindske en fremtidig påvirkning af vandhullet.