Vej og trafik

Det er afgørende for Randers Byråd, at borgerne og erhvervslivet kan tilbydes et attraktivt og velfungerende transportnet med en høj mobilitet. Hvis det er nemt at komme til, fra og rundt i Randers Kommune, kan vi styrke Randers’ rolle som værende attraktiv for bosætning og erhvervsvirksomheder.

Randers Kommune nyder godt af den gode placering mellem Aarhus og Aalborg samt den effektive infrastruktur og lette adgang til både nationale og internationale transportkorridorer. Jernbane og busser giver gode kollektive transportmuligheder til og fra Randers, der er let adgang til E45 og Randers Havn er en vigtig erhvervshavn i Danmark. Dette er styrkepositioner, som byrådet vil understøtte gennem planlægningen.

Byrådets visioner er fortsat at sikre hurtige og effektive veje til og fra kommunen, samt stor tilgængelighed til Randers midtby fra hele kommunen, blandt andet ved at sikre gode omstigningsmuligheder mellem de forskellige transportformer.

Mobilitet

Ved udgangen af 2020 forventer Randers Kommune, at vedtage en endelig mobilitetspolitik. Den overordnede vision for mobilitetspolitikken er, at Randers Kommune vil arbejde for at etablere trafiksystemet og trafiktilbuddene på en sådan måde, at alle borgernes og virksomhedernes behov for mobilitet og transport kan tilgodeses på den mest mulige bæredygtige måde. Det betyder blandt andet, at generne fra trafikken skal begrænses og det skal være nemt at være cyklist. Link til mobilitetspolitikken og – planen ses i boks.

Infrastrukturplan

Velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at Randers Kommune fortsat kan udvikle sig som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. For virksomhederne er der blandt andet behov for at kunne fragte varer og gods til og fra virksomhederne. Mobilitetsbehovene for borgerne handler blandt andet om adgang til skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser samt let tilgængelige indkøbsmuligheder, fritidsaktiviteter, kulturtilbud og naturoplevelser.

Ved udgangen af 2020 forventer Randers Kommune, at vedtage en ny infrastrukturplan, der indeholder en langsigtede udvikling af infrastrukturen i kommunen. Klimaudfordringerne er rykket op på dagsordenen, urbaniseringen fortsætter, bilejerskabet ændre sig, elcyklerne vinder frem og der er fokus på mere attraktiv kollektiv trafik i byerne.

Nye forbindelser over å og fjord i Randers midtby

I døgnet kører der gennemsnitlig mere end 36.000 biler over Randers Bro, med betydelige kødannelser i myldretiden til følge. Fremtidig byudvikling vil medføre en yderligere trængsel af trafikken, hvorved trafikken vil bryde sammen. Dette problem har været og er stadigt helt centralt i planlægningen af det fremtidige vejnet i Randers Kommune. Det er derfor et vigtigt element i vejplanlægningen, at få sikret en eller to nye forbindelser over fjorden eller åen i Randers by.

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene