Kollektiv trafik

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Styrke den kollektive transport, så den bliver et bedre alternativ til biltrafikken.

Sikre plangrundlaget og mulighederne for, at der etableres letbane fra Aarhus til Randers samt internt i Randers by - og alternative løsninger indtil da.

 

Den kollektive trafik skal styrkes og bruges som et aktivt instrument til at mindske væksten i den private bilisme i Randers by. Derfor arbejder Byrådet på at sikre den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilen. Samtidig skal en minimering af miljøbelastningen fra den kollektive trafik prioriteres højt.

En kollektiv trafikplan fra 2020 danner grundlag for et nyt rutenet i hele Randers Kommune, som er trådt i kraft i 2020. Herunder et nyt bybusnet, som blandt andet kører med mere direkte linjer med høj frekvens, hvor der er flest passagerer. I oplandet er der vedtaget servicemål, som sikrer byer af sammenlignelig størrelse en minimumsbetjening med kollektiv transport. Den nye trafikplan tilbyder mere fleksible kollektive trafiktilbud, som er velegnede til de mindre bysamfund.

Bybusserne i Randers Kommune kører på en kontrakt, hvor der køres på biodiesel, hvilket reducerer udledningen af CO2 til et minimum. Desuden udbetales der bonus til busselskabet for høj kundetilfredshed. Kontrakten løber i perioden 2020-2024. Randers Kommune undersøger mulighederne for at benytte alternative drivmidler i det næste udbud.

I Randers by arbejdes der med BRT (Bus Rapid Transit) som forløber for letbanen. Vi kalder det "tænk letbane-kør bus".

Region Midtjylland har ansvaret for at planlægge og prioritere de regionale busruter.

Randers Kommune vil samarbejde med staten om at sikre god togbetjening af Randers og Langå – herunder elektrificering og opgradering af jernbanen med henblik på højere hastighed.  

 

Retningslinjer:

Ko. 1

Alle bysamfund skal tilbydes en service, som opfylder nogle minimumsstandarder for betjening afhængig af samfundets størrelse.

Randers har et passagervenligt system af bybusser med høj frekvens i store dele af byområdet og en god sammenhæng mellem linjerne på busterminalen. I betjening af byområdet i Randers by er regionale og lokale ruter også udnyttet. Landområderne betjenes delvist af regionale og lokale ruter samt flexbusser og flextur.

I den kollektive trafikplan for Randers Kommune fra 2020 er der opstillet en række servicemål. Den kollektive trafikplan kan ses ved hjælp af link i boks. Den kollektive trafikplan er bygget op omkring principper for betjening i både Randers by og oplandet. Bybusnettet betjener som udgangspunkt det sammenhængende byområde suppleret med lokalruter og regionale ruter på udvalgte strækninger. Lokalruter, regionale ruter og flexbusruter sikrer desuden blandt andet transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Randers by og endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplerende kørselstilbud.

I Randers by er der direkte linjer i bybusnettet, som kan komme hurtigere frem, men der er også mere områdedækkende buslinjer, som sikrer betjeningen af de områder af byen, hvor der ikke er direkte linjer. Der kan være op til 800 m fra beboelsesområder til de direkte linjer, mens afstanden til de øvrige linjer fra områder med etageboliger kan være op til 400 m og fra øvrige boligområder op til 800 m.

I landområderne kan der være op til 1600 meter til et stoppested. Her er der samtidig opstillet servicemål med minimumsbetjening og betjeningstype ud fra bystørrelser. Betjeningstyperne er bus, flexbus og flextur. Jo større by, jo flere afgange og betjening med bus. I takt med at byerne bliver mindre, reduceres antallet af afgange og betjeningstypen bliver mere fleksibel.

Ko. 2

Ved renovering eller sanering af eksisterende vejnet, bør det vurderes om fremkommeligheden for busser kan forbedres, især ved de større indfaldsveje til Randers by.

Den væsentligste udfordring ved kollektiv trafik er, at øget trængsel på vejene, gør det vanskeligere at overholde køreplanerne. Dette skal imødegås ved at forbedre bussernes fremkommelighed. Det kan være busprioritering i signalanlæg, busbaner på bestemte strækninger, i visse kryds mv.

Ko. 3

Når der byudvikles, skal mulighederne for at etablere en effektiv kollektiv trafikbetjening indgå i planlægningen.

Randers er i en positiv udvikling. Det gælder både i forhold til bosætning og erhverv. Den kollektive trafik skal understøtte denne udvikling ved at være et attraktivt alternativ og supplement til privatbilismen. Der skal derfor indtænkes mulighed for busbetjening ved at etablere plads til vendepladser, stoppesteder, buskorridorer mv.

Alle de større byudviklingsområder; Munkdrup, Assentoft, Langå, Spentrup, Over Hornbæk, Dronningborg, Helsted, Romalt og Paderup er betjent af henholdsvis bybusser, lokalruter eller regionale ruter.

Ko. 4

Arealer ved trafikknudepunkter med særlig god tilgængelighed for kollektiv trafik, forbeholdes byfunktioner med høj arbejdspladstæthed og med mange besøgende.

Tæt på stoppestederne planlægges for byfunktioner med en høj arbejdspladstæthed, med mange besøgende eller områder med tæt boligbebyggelse. Dette er især gældende for de stoppesteder, hvor der er en høj frekvens af kollektiv trafik.

Ko. 5

I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen og BRT (Bus Rapid Transit), tænkes ind som den bærende transportform.

I kommunens planlægning, f.eks. ved byudvikling og ved byomdannelse, skal en fremtidig letbane og BRT derfor understøttes. Det indebærer, at i nærområdet til letbanen, og dens standsesteder skal der planlægges efter en relativ stor tæthed i bebyggelsen, for at skabe tilstrækkeligt befolkningsunderlag til, at det bliver attraktivt at etablere en letbane.

BRT (Bus Rapid Transit) kan etableres med busser i letbanetraceet som forløber for letbanen.

Der er reserveret areal til letbane/BRT langs Århusvej, gennem Tirsdalen og forbi Randers Storcenter.

Ko. 6

Der skal planlægges for miniterminaler for busser og den kommende letbane ved større trafikmål.

Frem til letbanens etablering skal den kollektive trafik gradvist forberedes på den planlagte strækning for letbanen. Det skal bl.a. ske ved at etablere miniterminaler langs de større transportmål, såsom ved Paderup, Randers syd, motorvejsafkørsler eller midtbyen. Her kan man samle busruter, p-pladser, cykelparkering mv., og derved skabe knudepunkter for kollektiv trafik.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget

FN'S 17 VERDENSMÅL

Dette tema bidrager til følgende verdensmål:

Læs mere om verdensmålene i Kommuneplan 2021 (link)

Besøg Danmarks officielle side om verdensmålene