Miljø

Ved lokalplanlægning bør erhvervsområder opdeles i zoner efter deres miljøpåvirkning af omgivelserne og virksomhedens type. Nye virksomheder skal indplaceres i overensstemmelse med erhvervsområdets miljøklasser.

Hensigten er at forebygge konflikter i forhold til omkringliggende områder, men også at forhindre interne miljøkonflikter i et erhvervsområde. Princippet er, at de mest miljøbelastende virksomhedstyper skal placeres længst væk fra forureningsfølsom anvendelse som f.eks. boliger, hotel eller liberale erhverv/kontor. Der tillades ikke boliger og hotel i nye erhvervsområder i Randers Kommune. Liberale erhverv/kontorer kan placeres i erhvervsområder med lette erhverv.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Erhvervsområder.

Hvis der planlægges for risikovirksomheder eller planlægges inden for arealer mindre end 500 meter fra en eksisterende risikovirksomhed, skal hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen.

Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, som eksempelvis tungmetaller eller pesticider.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Inden for områder til produktionsvirksomheder må der kun etableres produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift.

Se retningslinjerne og afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet om Produktionserhverv.

I konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder skal ved ny planlægning og ændret anvendelse være særligt fokus på produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Ny planlægning må ikke medføre skærpede miljøkrav til eksisterende produktionsvirksomheder i de udpegede områder. Hvis der planlægges for anvendelser, som kan være følsomme overfor produktionsvirksomhedernes forurening, eksempelvis boliger, kontorer, rekreative formål mv., vil planlægningen skulle stille krav om afværgeforanstaltninger mod virksomhedernes forurening som forudsætning for ibrugtagning.

Ved planlægning for kontor- og serviceerhverv i konsekvensområder, kan der som afværgeforanstaltning mod lugt, støv og anden luftforurening planlægges for hermetisk lukkede bygninger med mekanisk ventilation. Luftindtaget til ventilationen skal placeres et sted, hvor grænseværdierne for luftforurening er overholdt, så forurenet luft ikke trænger ind i bygningerne. Miljøstyrelsens grænseværdier for lugt, støv og luftforurening skal kunne overholdes både indendørs og på udendørs opholdsarealer. Randers Kommune har dog ikke kendskab til en sådan forurening indenfor de udpegede konsekvensområder.

Ved ny planlægning inden for konsekvensområderne skal der redegøres for planens indvirkning på produktionsvirksomhederne drifts- og udviklingsmuligheder. I konsekvensområdet omkring den fremtidige havn, som endnu ikke er udbygget med virksomheder, skal der redegøres for planens indvirkning på placeringsmuligheder for fremtidige virksomheder i erhvervsområdet.

Se retningslinjerne og afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet om Produktionserhverv.

I transformationsområder kan der planlægges for boliger med en permanent overskridelse af de vejledende grænseværdier for støj, når støjoverskridelsen stammer fra en udpeget produktionsvirksomhed. Boligerne skal ligge i første række mod virksomheden. Støjgrænseværdierne må overskrides med op til 5 dB på bygningsfacader, der vender ind mod produktionsvirksomheden.

Grænseværdier for støj skal kunne overholdes indendørs med åbne vinduer. Grænseværdierne kan overskrides på udvalgte udendørs opholdsarealer, f.eks. altaner. Der skal dog være adgang til et udendørs opholdsareal, som ikke er støjbelastet, i tilknytning til boligerne.

Planlægningen skal redegøre for støjforholdene i transformationsområdet, samt hvordan planen tager højde for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Hvis der planlægges for boliger i flere rækker væk fra virksomheden, kan den første række bruges som støjskærm, så bagvedliggende boliger og opholdsarealer ikke belastes udover grænseværdierne. Hvis den første række bebyggelse på denne måde er nødvendig for at bagvedliggende funktioner kan overholde støjgrænseværdierne, er det et krav at 1. række bebyggelse opføres inden de bagvedliggende boliger og opholdsarealer må tages i brug.

Ved vedtagelse af lokalplaner, hvor støjgrænseværdier på bygningsfacaden må overskrides, skal kommunen tinglyse på ejendommen, hvordan grænseværdierne kan overskrides.

Se retningslinjerne og afgrænsningen af områder til produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder i afsnittet om Produktionserhverv.

Støjbelastede arealer i byzone og sommerhusområder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, med mindre det i lokalplanlægningen sikres, at der etableres afskærmende foranstaltninger, som f.eks. støjmure. Støjfølsom anvendelse er bl.a. boliger, campingpladser, udendørs opholdsarealer og parker, institutioner og skoler, hoteller, kontorer og lignende.

Ved planlægning for støjende anvendelser, herunder erhverv, skal det sikres, at tilgrænsende støjfølsomme anvendelser ikke påføres støj, og dermed overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledende grænseværdier for støj.

Hvis der planlægges for støjfølsom anvendelse på arealer, der er belastet af vejtrafikstøj, skal bebyggelsen, herunder udendørs opholdsarealer, udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning for grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Støjhensyn.

Arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra husdyrbrug, produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, må ikke udlægges til miljøfølsomme anvendelser, medmindre den fremtidige anvendelse med lokalplanlægningen kan sikres imod forureningen. Afværgeforanstaltninger kan f.eks. være bestemmelser om bebyggelsens højde og placering.

Hvis arealet ligger indenfor et konsekvensområde omkring et område til produktionsvirksomheder, og forureningen stammer fra en udpeget produktionsvirksomhed, kan der ved planlægning for kontor- og serviceerhverv anvendes hermetisk lukkede bygninger med mekanisk ventilation som afværgeforanstaltning. Se generel ramme om Konsekvensområder omkring områder til produktionsvirksomheder. Randers Kommune har dog ikke kendskab til en sådan forurening indenfor de udpegede konsekvensområder.