Teknisk forsyning

Større antenner og paraboler med en diameter over 1 meter må som udgangspunkt ikke etableres så de kan ses fra offentlige veje og arealer. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning. Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign.

Nye antennemaster skal så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse og anbringes på eksisterende master eller høje bygningselementer som skorstene, siloer, højspændingsmaster og fabriksbygninger. Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal der tages højde for placering af antennemaster.

Nye områder med større samlet tæt bebyggelse, herunder etageejendomme, skal have nedgravede affaldsløsninger.

Affalds- og ressourceplan 2018 ses af link i boks nedenfor.

Der skal i forbindelse med lokalplanlægning for nye by - og boligområder samt byomdannelsesområder ind tænkes løsninger til håndtering af regnvand.

Der skal reserveres de nødvendige arealer til håndtering af regnvand i hverdagssituationer, f.eks. ved at udlægge et areal til regnvandsbassin.

Det nye by- og boligområde eller byomdannelsesområde skal indrettes så ekstremregn kan håndteres og uhensigtsmæssige påvirkninger af områdets anvendelse og værdier undgås.

Regnvandsbassiner skal som udgangspunkt etableres med et permanent vådt volumen eller der kan anvendes en anden bassintype med tilsvarende rensning. Bassiner skal indpasses som rekreative elementer i området.

Lokal håndtering af regnvand skal skabe øget rekreativ værdi, hvor det er muligt.

Ved udvikling af nye byområder skal overfladevand altid håndteres lokalt og som udgangspunkt ved nedsivning, hvor jordbundsforholdene tillader det. Afledning skal ske under hensyntagen til drikkevandsinteresser og vandområder.

Se desuden retningslinjerne i afsnittet Nedbør.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget