Hvad er rammer for lokalplanlægning?

Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte arealer i kommunen må anvendes til, og hvordan der må bygges. Rammerne består dels af generelle rammer, dels af konkrete rammer med rammebestemmelser for de enkelte rammeområder.

De generelle rammer i menuen til venstre, indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de konkrete rammer for området.

De konkrete rammer indeholder specifikke bestemmelser gældende for hvert enkelt rammeområde i kommunen.

Byrådet kan justere rammerne ved at vedtage et kommuneplantillæg, oftest i forbindelse med en lokalplan. Ved væsentlige ændringer af kommuneplanen skal der gennemføres en forudgående idéfase, hvor borgerne har mulighed for at komme med forslag og ideer. Først derefter kan byrådet fremlægge forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring. Herefter kan kommuneplantillægget vedtages endeligt.

Byrådet skal udarbejde en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, og når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Grundlag for lokalplaner

Rammerne er det nødvendige bindeled mellem kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjer og lokalplanlægningen, og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at kommuneplanens hovedstruktur kan virkeliggøres. Lokalplaners indhold skal derfor være i overensstemmelse med kommuneplanens mål, retningslinjer og bestemmelser for arealanvendelse, trafikbetjening og serviceforsyning.

Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis byrådet ønsker at udarbejde en lokalplan, hvis indhold er i strid med rammebestemmelserne, skal kommuneplanen ændres inden eller samtidig med, at lokalplanen vedtages. En ændring sker som regel ved, at der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der vedhæftes planen.

En lokalplan er bindende for grundejere i og brugere af området, men områdets grundejere er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Grundlag for administration

Rammebestemmelserne anvendes ved behandling af byggesager, der ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan.

Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Rammeområder uden lokalplan

Områder, som er omfattet af kommuneplanens rammer, men som ikke er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter og som ligger i landzone, skal administreres efter planlovens landzonebestemmelser og efter byggeloven på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Indeholder kommuneplanens rammer ikke bebyggelseregulerende bestemmelser for f.eks. bygningers højde eller antal etager, så er planlovens landzonebestemmelser og byggelovens rammer gældende.

Planlovens landzonebestemmelser kan imidlertid ikke anvendes sammen med kommuneplanens rammer med henblik på at tillade egentlig byvækst i kommunecenteret, centerbyerne, lokalcentrene eller landsbyerne. En sådan byvækst skal finde sted efter en lokalplanlægning af det pågældende område og ikke med enkelttilladelser efter planlovens landzonebestemmelser.

Det fremgår af rammebestemmelserne om et rammeområde skal overføres til byzone eller forblive i landzone.

STATUS PÅ PLAN

Vedtaget